มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112242002  นางสาวกรพินธุ์ เสียงสูง  Miss Koraphin Seangsoong  
26112242003  นางสาวกัญญาวีร์ มีแก้ว  Miss Kanyavee Meekaew  
36112242005  นางสาวขวัญนภา จันทร์หา  Miss Khwannapha Chanha  
46112242007  นางสาวเจนจิรา กุลอินทร์  Miss Jenjira Kun-In  
56112242008  นางสาวชมพูนุช ต้นคำ  Miss Chompunuch Tonkham  
66112242009  นางสาวชยาภรณ์ ศรีเพชร  Miss Chayapon Sripet  
76112242010  นางสาวณัฐธิดา กันธุ  Miss Natthida Kanthu  
86112242011  นางสาวธีราภรณ์ เกิดศิลป์  Miss Terapon Kerdsilpa  
96112242012  นางสาวนฤมล อิ่มทอง  Miss Naruemon Imtong  
106112242014  นางสาวพนิตนันท์ ทองสน  Miss Panitnun Thongson  
116112242015  นางสาวพรทิพย์ จันทะศรี  Miss Pornthip Jantasri  
126112242016  นางสาวพรภิสิทธิ์ สุรรัตน์  Miss Pornpisit Surarat  
136112242017  นางสาวพฤกษา ขุนศรี  Miss Phrueksa Khunsri  
146112242018  นางสาวภณิดา สุวรรณสุข  Miss Panida Suwannasuk  
156112242019  นางสาวภัทราวดี สุขนรินทร์  Miss Phattharawadi Suknarin  
166112242021  นางสาววราภรณ์ อิ่มทรัพย์  Miss Waraporn Imsab  
176112242022  นางสาววิจักขณา วันพุธ  Miss Wichakkhana Wanphut  
186112242023  นางสาววิลัยรัตน์ คำมี  Miss Wilairat Khammi  
196112242025  นางสาวสมฤทัย จันทร์แย้ม  Miss Somruethai Janyeam  
206112242026  นางสาวสุกัญญา นุชบ้านป่า  Miss Sukanya Nutbanpa  
216112242027  นางสาวสุทัตตา ตุ่มแก้ว  Miss Suthatta Tumkaeo  
226112242028  นางสาวเหมือนแพไผ่ ประกายทองสุก  Miss Mueanphaephai Parkanthongsuk  
236112242030  นายต่อศักดิ์ ยางคำ  Mr. Torsak Yangkham  
246112242031  นายสุวินัย ทองทิพย์  Mr. Suwinai Thongthip