มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112242032  นางสาวกนกอร คชพงษ์  Miss Kanok-On Kotchapong  
26112242033  นางสาวเกวลิน ภูมิผักแว่น  Miss Kewalin Phumpakwan  
36112242034  นางสาวจิตติมา กำจัด  Miss Chittima Kumchat  
46112242035  นางสาวชนัญชิดา แอดแฮด  Miss Chananchida Adhad  
56112242037  นางสาวณัฏฐธิดา ลิ่มทองน้อย  Miss Natthida Limthongnoi  
66112242038  นางสาวธนัชชา นันทาแก้ว  Miss Thanatcha Nantakaew  
76112242039  นางสาวนรินทร์ลักษณ์ รอดทุ่ง  Miss Narinlak Rotthung  
86112242040  นางสาวนุชนารถ ชินดง  Miss Nutchanat Chindong  
96112242041  นางสาวนุชนิสา เย็นขัน  Miss Nuchnisa Yenkhan  
106112242042  นางสาวบุศรากร พรมเวียง  Miss Busarakorn Promweang  
116112242043  นางสาวเบญจรัตน์ เพ็งบุตร  Miss Benjarat Pengboot  
126112242046  นางสาวพัชรี ปานทิพย์  Miss Phatcharee Panthip  
136112242047  นางสาวมนทิราวรรณ จิตรีรัตน์  Miss Montirawan Jitreerat  
146112242049  นางสาวรุ่งนภา ทองเพชร  Miss Rungnapa Tongpet  
156112242050  นางสาวลลิตา สินคงป้อง  Miss Lalita Sinkhongpong  
166112242051  นางสาววรมล โตมา  Miss Woramon Toma  
176112242053  นางสาววิไลวรรณ ประทุมมาท  Miss Wilaiwan Prathummat  
186112242054  นางสาวศิญาทร บุญทา  Miss Siyatorn Boonta  
196112242055  นางสาวศิรินธรณ์ ธรรมรัง  Miss Sirinthorn Thamarang  
206112242056  นางสาวหฤทัย วัฒนวงษ์  Miss Haruethai Watthanawong  
216112242057  นางสาวอริสา สุธรรม  Miss Arisa Sutham  
226112242058  นางสาวอุมาพร กันสาด  Miss Aumaporn Kansad  
236112242059  นายธรรณธร วรรณวงษ์  Mr. Thannaton Wannawong  
246112242061  นายเมฆเพชร พัฒนพูนผล  Mr. Mekpet Patanapoonphol  
256112242062  นายสุทธิพงษ์ เครือมี  Mr. Sutthiphong Khrueami