มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112426001  นางสาวกนกพร พุดลา  Miss Kanokporn Putla  
26112426002  นางสาวกมลพรรณ เขียวแก้ว  Miss Kamonphan Kheawkaew  
36112426003  นางสาวกุลณัฐ เนียมหอม  Miss Kulanat Niamhom  
46112426004  นางสาวจิรัชญา พรมบึงลำ  Miss Jiratchaya Prombuenglam  
56112426005  นางสาวจุฑาทิพย์ ทองอินทร์  Miss Jutatip Thongin  
66112426006  นางสาวชลดา หมอยาดี  Miss Chollada Moryadee  
76112426007  นางสาวฐิติมา น้อยต่วน  Miss Thitima Noiduan  
86112426008  นางสาวณัฐกมล ครองระวะ  Miss Natkamon Khrongrawa  
96112426009  นางสาวธมลวรรณ สุนทร  Miss Thamonwan Soontorn  
106112426010  นางสาวนิภา ฉายสุวรรณ์  Miss Nipa Chaisuwan  
116112426011  นางสาวปภาดา ขันทอง  Miss Paphada Khanthong  
126112426012  นางสาวประภัสสร มั่นประสงค์  Miss Praphatson Manprasong  
136112426013  นางสาวปริณดา โนนสละ  Miss Parinnada Nonsala  
146112426014  นางสาวพรนัดชา นาฝาย  Miss Pornnatcha Nafai  
156112426015  นางสาวพลอยรุ้ง เหมือนมี  Miss Ployrung Mueanmee  
166112426016  นางสาวเพ็ญประภา โมคศักดิ์  Miss Penprapa Mokasak  
176112426017  นางสาวแพรพลอย มาอยู่  Miss Pairploy Mayou  
186112426018  นางสาวฟ้าสาง จินดารัตน์  Miss Fasang Jindarat  
196112426019  นางสาวภัทรวลัย ไมตรีจิตร  Miss Phattharawalai Maitreejit  
206112426020  นางสาวรุ่งธิดา สีวงวาด  Miss Rungthida Siwongwat  
216112426021  นางสาววรรณิศา ไหวเรีย  Miss Wannisa Wairia  
226112426022  นางสาววรารัตน์ จันทะคุณ  Miss Wararat Jantakun  
236112426023  นางสาวสนธิญา โพธิ์ทา  Miss Sonthiya Photha  
246112426024  นางสาวสโรชา สอนสังข์  Miss Sarocha Sornsang  
256112426025  นางสาวสิดาพร จันทะคุณ  Miss Sidaphon Chanthakhun  
266112426027  นางสาวสุนิสา แก้ววิลัย  Miss Sunisa Gawwilia  
276112426028  นางสาวสุภาวดี แก้วพัด  Miss Supawadee Kaewpat  
286112426029  นางสาวอติกร ไชยขันธุ์  Miss Atikorn Chaiyahkun  
296112426030  นางสาวอมรรัตน์ บับภาบุญ  Miss Amonrad Buppaboon  
306112426031  นางสาวอัญชลี บุญดี  Miss Anchalee Bundee  
316112426032  นางสาวอาทิตยา ฝั้นถุง  Miss Athittaya Fanthung  
326112426033  นายคมสัน จันทร์พะโยม  Mr. Komsan Janpayom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112426035  นายจิรวัฒน์ อุไรวรรณ  Mr. Jirawat Uraiwan  
346112426036  นายเจตนิพัทธ์ วันสอน  Mr. Jhetniphat Wanson  
356112426037  นายชานน อินสำเภา  Mr. Chanon Insamphao  
366112426038  นายณัฐพงศ์ ฉิมพลี  Mr. Nattapong Chimpli  
376112426039  นายณัฐพงศ์ เอี่ยมต่อ  Mr. Natthapong Eiamtor  
386112426040  นายณัฐพงษ์ อนุเคราะห์  Mr. Nadthaphong Anukro  
396112426042  นายเทวธรรม แก้วแย้ม  Mr. Thewatham Keawyaem  
406112426046  นายยศกร พิทยชัย  Mr. Yossakorn Pitayachai  
416112426047  นายรัตนพงษ์ น้อยมา  Mr. Rattanapong Noima  
426112426048  นายวัชรพงศ์ ทาสีเพชร  Mr. Watcharapong Taseepetch  
436112426050  นายศตวรรษ สอนบุญมา  Mr. Sattawat Sonboonma  
446112426052  นายศุภวิชญ์ ดำริห์  Mr. Supawit Damri  
456112426054  นายสุกฤษฎิ์ เพชราเมธานันท์  Mr. Sokrit Petcharamettana  
466112426055  นายอิทธิมนต์ ม่วงแย้ม  Mr. Aittimon Moungyame  
476112426107  นางสาวชนิดา ท้าวจันทร์  Miss Chanida Thowjan  
486112426108  นางสาวปิยรัตน์ อินทะศรี  Miss Piyarat Inthasri