มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112426056  นางสาวกันต์ฤทัย ไกรทอง  Miss Kanruethai Kraithong  
26112426057  นางสาวกัลยรัตน์ รอดงาม  Miss Kanyarat Rodngam  
36112426058  นางสาวคุณัญญา หมื่นชม  Miss Khunanya Muenchom  
46112426060  นางสาวฉัตรชนก อยู่สวัสดิ์  Miss Chatchanok Yousawat  
56112426062  นางสาวพิจิตรา นาคเฮง  Miss Phichittra Nakheng  
66112426063  นางสาวโดยปริยาย ขุมขำ  Miss Doypriyay Khumkham  
76112426064  นางสาวตรัยพร โต๊ะดอนทอง  Miss Traiporn Todonthong  
86112426065  นางสาวทวินันท์ อัตชู  Miss Tavinan Auttachoo  
96112426066  นางสาวธัญญารัตน์ คชมาตร  Miss Thanyarat Khongchamat  
106112426067  นางสาวนภัสกร ธรรมราช  Miss Naphatsakon Thammarat  
116112426068  นางสาวนฤมล แก้ววิเชียร  Miss Naruemon Kaeowichain  
126112426069  นางสาวณฐิตา กองทรัพย์  Miss Natita Kongsab  
136112426070  นางสาวนันทิกานต์ กุลพัฒน์  Miss Nanthikan Kunlaphat  
146112426072  นางสาวบุญสิตา ยิ้มฉิม  Miss Boonsita Yimchim  
156112426073  นางสาวบุษบา ประไพภักดิ์  Miss Budsaba Phaphaiphak  
166112426074  นางสาวปุณยภา จันทรมณี  Miss Punyapa Juntaramanee  
176112426075  นางสาวพิมพ์ลดา เรืองรุ่ง  Miss Pimlada Ruangrung  
186112426076  นางสาวเพ็ญนภา เสือกระจ่าง  Miss Pennapa Souekrajang  
196112426077  นางสาวไพรินทร์ บุญเรือน  Miss Pairin Boonruan  
206112426078  นางสาวเมธานี แคล้วสูงเนิน  Miss Metanee Claewsungnone  
216112426079  นางสาวรัตนาภรณ์ สีหะไกร  Miss Rattanaporn Sihakai  
226112426080  นางสาวรุ่งนภาพร คงเมือง  Miss Rungnaphaphon Khongmueang  
236112426081  นางสาววนิดา บุญชู  Miss Wanida Bunchoo  
246112426082  นางสาววราภรณ์ สุขเกตุ  Miss Waraporn Sukket  
256112426083  นางสาววิลาวัลณ์ พยัคเฆ  Miss Wilawan Phayakkhe  
266112426085  นางสาวสุชาดา อรุณเพ็ง  Miss Suchada Arunpheng  
276112426086  นายกฤตภาส แซวหิว  Mr. Kittapat Saewhew  
286112426090  นายจิรวัฒณ์ บัวป้อม  Mr. Chirawat Buapom  
296112426091  นายชัยพล คงปันนา  Mr. Chaiyapol Khongpanna  
306112426092  นายณฐกฤต เดชวรภัทรกุล  Mr. Nadhagrid Datworpatkoon  
316112426093  นายธีรพงษ์ คงพิทักษ์  Mr. Trapong Khongphitak  
326112426094  นายธีรพัฒน์ เพชรนิล  Mr. Treeraphat Patnail  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112426096  นายภานุวัฒน์ ชูบุญวงศ์  Mr. Panuwat Chubunwong  
346112426097  นายมังคเลศ ลีปา  Mr. Mangkhalet Leepa  
356112426098  นายรัชพล เปรมอ้น  Mr. Ratchapol Premon  
366112426099  นายวิวรรธน์ หวังเอื้ออัตตชน  Mr. Viwat Wangueaattachon  
376112426100  นายศรัณยู ดอนไพรเมือง  Mr. Saranyu Donphraimang  
386112426102  นายสันติสุข ลิไธสง  Mr. Santisuk Lithaisong  
396112426103  นายสุประดิษฐ์ พลอาจ  Mr. Sookpradit Pholart  
406112426104  นายสุรศักดิ์ สุขแท้  Mr. Surasak Sukthae  
416112426105  นายเอกชัย เอี่ยมโอน  Mr. Aekkachai Aeimaon  
426112426106  นางสาวกุลสตรี กรรณิกา  Miss Kunlasatri Kannika