มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112427001  นางสาวกมลลักษณ์ ถี่ป้อม  Miss Kamonluk Teepom  
26112427002  นางสาวกรพินธ์ กลิ่นประทุม  Miss Korapin Klinpratum  
36112427003  นางสาวกรรณชพร พิมพ์ดา  Miss Gunchaphon Phimda  
46112427004  นางสาวกิตติยา เตจ๊ะ  Miss Kittiya Teja  
56112427005  นางสาวจันทารัตน์ สิงห์ลอ  Miss Jantarat Singlor  
66112427006  นางสาวจารวี โตสาตร์  Miss Jaravee Tosat  
76112427007  นางสาวจิตราพร สงวนสัตย์  Miss Jittrapon Sanguansat  
86112427008  นางสาวชไมพร ปากดีสี  Miss Chamaiphon Pakdisi  
96112427010  นางสาวฐิติรัตน์ ออมสิน  Miss Thitirat Aomsin  
106112427011  นางสาวฑิตยา ไถหว่าน  Miss Tittaya Thaiwan  
116112427013  นางสาวณัฐพร อุทัยรัตน์  Miss Nathapon Uthairat  
126112427014  นางสาวทิพย์สุดา จุลพันธ์  Miss Thipsuda Chunlaphan  
136112427015  นางสาวปรียารัตน์ สาตรพัน  Miss Preeyarat Sattaphan  
146112427016  นางสาวพรเทวี ต๊ะดี  Miss Prontadee Tadee  
156112427017  นางสาวยศวดี อ่อนอุ่น  Miss Yotsawadi Onaun  
166112427018  นางสาวรมณีย์ สมวงษ์  Miss Rommanee Somwong  
176112427019  นางสาววนิดา เณรพันธ์  Miss Wanida Nanphan  
186112427020  นางสาววราภรณ์ วัฒนา  Miss Waraphon Watthana  
196112427021  นางสาววัชราภรณ์ บัวจันทร์  Miss Watcharaphon Buachan  
206112427022  นางสาวศิวพร จงแจ่มฟ้า  Miss Siwaporn Jongjamfa  
216112427023  นางสาวสุชานรี พิมให้ผล  Miss Suchanaree Phimhaiphol  
226112427024  นางสาวสุทธิตา ทองศรี  Miss Sutthita Thongsri  
236112427025  นางสาวสุปรียา ศรีบุญ  Miss Supreeya Sriboon  
246112427026  นางสาวอังคณา วันเรือน  Miss Angkana Wanruan  
256112427027  นายกิตติธรา อินทะชัย  Mr. Kittithara Inthachai  
266112427028  นายชยางกูร สอนขำ  Mr. Chayangkur Sonkum  
276112427030  นายณัฐพล กัลปนาท  Mr. Natthapon Kanpanat  
286112427031  นายณัฐพล เมธาวีกุลชัย  Mr. Nattapon Maythaveekulchai  
296112427032  นายณัฐวุฒิ โชคชัย  Mr. Nuttawut Chokchai  
306112427033  นายทศพร แก้วละมุล  Mr. Thodsaphon Kaeolamun  
316112427035  นายนฤพงษ์ ศิริ  Mr. Naruepong Siri  
326112427037  นายพิสิทธิ์ ขำขม  Mr. Pisit Khamkhom  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองท้องถิ่น (Political Science (Local Politics)) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112427039  นายวรพงษ์ โสประดิษฐ์  Mr. Wonrapong Sopradid  
346112427041  นายวัชรากร ทาหว่างกัน  Mr. Watcharakorn Tawangkun  
356112427042  นายวัฒนา สีปาน  Mr. Wattana Seepan  
366112427043  นายศุภฤกษ์ รีรอ  Mr. Supalaek Reeror  
376112427044  นายอิทธิพัทธ์ อิ่นมะโน  Mr. Aitthiphat Inmano