มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112614002  นางสาวชนาภา ขันแก้ว  Miss Chanapa Khankaew  
26112614003  นางสาวดาราณี พันธ์จันทร์  Miss Daranee Phanchan  
36112614004  นางสาวธนัชชา คงประจักร์  Miss Thanatcha Khongprajak  
46112614005  นางสาวธัญญาภรณ์ ทองแดง  Miss Thanyaporn Thongdang  
56112614007  นางสาวนิตยา สีพรม  Miss Nittaya Seeprom  
66112614008  นางสาวพชรวรรณ อ่อนจิตร  Miss Pacharawan Aonjid  
76112614009  นางสาวพิชามญช์ พุทธวงษ์  Miss Phichamon Putthawong  
86112614010  นางสาวมุฑิตา ภูสถาน  Miss Muthita Phusathan  
96112614011  นางสาวยลดา กำลังหาญ  Miss Yonlada Kamlanghan  
106112614012  นางสาวเรืองลดา เชื้อบุญมี  Miss Rueanglada Chueanglada  
116112614013  นางสาววรัชยา ฉัตรอภิวันท์  Miss Waratchaya Chataphiwan  
126112614014  นางสาวสายธาร แก้วปักษี  Miss Saytan Kaewpaksee  
136112614015  นางสาวโสรญา จันทร์ทรง  Miss Soraya Junsong  
146112614016  นางสาวอนัตตา กาญจนประเทศ  Miss Anatta Kanjanaprathed  
156112614017  นางสาวอริสรา เสาร์แดน  Miss Aritsara Soadan  
166112614018  นายกันตพงษ์ พรหมสนธิ์  Mr. Kantapong Promson  
176112614019  นายคีรพัชร จรัสศรี  Mr. Kerapath Jarussri  
186112614021  นายชัชธร รัตนประภา  Mr. Chatchathorn Rattanaprapa  
196112614023  นายณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร  Mr. Natthawoot Klinkesorn  
206112614024  นายธีรภัทร์ หาญประกาศ  Mr. Teerapat Hanpakat  
216112614025  นายธีรินทร์ เมืองทอง  Mr. Theerin Muangthong  
226112614026  นายปฐวิกรณ์ คำวัดไทร  Mr. Pattawikorn Khamwatsai  
236112614027  นายภีรภัทร สารช้างอ่อน  Mr. Peerapat Sanchangoon  
246112614028  นายรุ่งศักดิ์ มีศรี  Mr. Rungsak Meesri  
256112614029  นายวรพจน์ นากสวาท  Mr. Worapot Naksawat  
266112614030  นายวุฒิพงษ์ คำคง  Mr. Wutthiphong Khamkhong  
276112614031  นายสหัสวรรษ เกตุคำ  Mr. Sahatsawat Ketkam  
286112614032  นายสิทธิพรชัย ดวงดาว  Mr. Sittipornchai Duangdao  
296112614033  นายสืบศักดิ์ สุคงเจริญ  Mr. Suebsak Sukongcharoen  
306112614034  นายชญาภา ศรีลคร  Mr. Chayapha Srilakhon  
316112614035  นายอธิคม กระรินตา  Mr. Atikhom Grarinta  
326112614036  นายอภิชาติ สุขเกษม  Mr. Aphichat Sukkasem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112614072  นางสาวทิวาพร ฉิมเฉลิม  Miss Tiwaporn Chimchaleam