มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112614037  นางสาวกัลยกร ชาญเชี่ยว  Miss Kunyagorn Chanchaiw  
26112614038  นางสาวชยาภรณ์ เตชา  Miss Chayaporn Techa  
36112614039  นางสาวชลาลัย ศรีสุวรรณ  Miss Chalalai Srisuwan  
46112614040  นางสาวณัฐพร สังคง  Miss Natthapron Sangkong  
56112614041  นางสาวดวงฤทัย เพ็งบ้านไร่  Miss Duangruetai Pengbanrai  
66112614042  นางสาวธนภัทร รัศมี  Miss Thanapat Ratsamee  
76112614043  นางสาวธนวรรณ ประยูรยิ้ม  Miss Thanawan Prayunyim  
86112614044  นางสาวเบญจรัตน์ ดีกองสิน  Miss Benjarat Deekongsin  
96112614045  นางสาวปริยานัน แสงดี  Miss Pariyanan Sangdee  
106112614046  นางสาวพรชิตา หวังสวาสดิ์  Miss Pornchita Wangsawat  
116112614047  นางสาววรรณิดา เสืออ่ำ  Miss Wannida Sue-Am  
126112614048  นางสาวสนิธาน ส่งศรี  Miss Sanithan Songsri  
136112614049  นางสาวสุภัทรา ค้ากระบือ  Miss Suphadtha Kakrabue  
146112614050  นางสาวสุภาพร ทรัพย์ปราโมทย์  Miss Suparporn Subparmote  
156112614051  นายจิรศักดิ์ สุพรรณ์  Mr. Jirasak Suphan  
166112614052  นายเจษฎา บรรณสาร  Mr. Jetsada Bannasan  
176112614053  นายชัยมงคล ทับไทร  Mr. Chaimongkhon Tabsai  
186112614054  นายชุติพนธ์ ช้างเผือก  Mr. Chutipol Changpueak  
196112614056  นายธีรดนย์ ชาหว้า  Mr. Theeradon Chawa  
206112614057  นายนพรัตน์ เมธาภัทร  Mr. Noppharat Methaphat  
216112614058  นายนาคินทร์ บุญชื่น  Mr. Nakhins Bunchuen  
226112614059  นายภูมิรพี เริงธรรม  Mr. Poomrapee Roengtham  
236112614061  นายวโรดม ประทิศ  Mr. Warodom Prathis  
246112614062  นายวศิน ภู่พงษ์  Mr. Wasin Poopong  
256112614064  นายสหัสวรรษ มอยบุตร  Mr. Sahatsawat Moibut  
266112614066  นายอชิตพล อยู่แก้ว  Mr. Achitaphol Yookaew  
276112614068  นายอนวัช ชาวบางมอญ  Mr. Anawach Chawbangmorn  
286112614070  นางสาวฟารีดา ประภาพงษ์  Miss Fareda Prapapong