มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112617002  นางสาวกาญจนา ศิริวัฒนาวรสกุล  Miss Kanjana Siriwatthanauaorasakun  
26112617003  นางสาวจริยา พรามวิมล  Miss Jariya Pramwimol  
36112617004  นางสาวชณัฐริตา พรมเผือก  Miss Chanatrita Phrmphueak  
46112617005  นางสาวณัฐพร ดีจาก  Miss Natthaporn Deejak  
56112617006  นางสาวทิพวรรณ สีคำมาย  Miss Thipphawan Sikhammai  
66112617007  นางสาวนภัสภรณ์ ดำสนิท  Miss Naphatsaporn Damsanit  
76112617008  นางสาวนรินภรณ์ วันทองสุข  Miss Narinpron Wantongsuk  
86112617009  นางสาวมัจฉา ชื่นอารมย์  Miss Matcha Chuenarom  
96112617011  นายธนวันต์ สิทธิศร  Mr. Tanawan Sittisorn  
106112617012  นายนพคุณ บัวชุ่ม  Mr. Noppakun Beawchum