มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Work) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social Work) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112428001  นางสาวกัญญาภัค เดชอิ่ม  Miss Kanyapak Det-Im  
26112428002  นางสาวกัลย์สุดา อินทพันธุ์  Miss Kansuda Inthaphan  
36112428003  นางสาวฐานิช โมเฟื่อง  Miss Thanich Mofueng  
46112428004  นางสาวฐิติยากรณ์ สถิตธรรมธร  Miss Thitiyakorn Sathitthammathorn  
56112428005  นางสาวณัฐนิชา ฉิมแป้น  Miss Natnicha Chimphan  
66112428007  นางสาวธัญลักษณ์ ทรัพย์โห้  Miss Thunyaluk Supho  
76112428008  นางสาวธิดารัตน์ จันแสน  Miss Tidarat Chansan  
86112428009  นางสาวนันฐวดี คำโพล้ง  Miss Nanthawadee Kamplong  
96112428010  นางสาวเนตรนภา เบ็งยา  Miss Natnapha Bengya  
106112428012  นางสาวปุณยาพร ต่อยนึ่ง  Miss Punyaporn Toynung  
116112428013  นางสาวพรกนก ประสิทธิ์วิเศษ  Miss Pornkanok Prasitvises  
126112428014  นางสาวพรญาณี ปานนิยม  Miss Pronyanee Phanniyom  
136112428015  นางสาวพิมพิกา มะริด  Miss Pimpiga Marid  
146112428016  นางสาวเพ็ญนภา จะเจน  Miss Pennapha Jajen  
156112428017  นางสาวภัสสร พันธุ์จงกล  Miss Passron Phanjongkl  
166112428018  นางสาววาสนา จินดา  Miss Wassana Jinda  
176112428020  นางสาวสุกัญญา ช่วยบุญ  Miss Sukunya Chuiboon  
186112428021  นางสาวสุนิศา เจริญดี  Miss Sunisa Jaroeydee  
196112428022  นางสาวสุพรรษา ม่วงป่า  Miss Supansa Muangpa  
206112428023  นางสาวเหมือนฝัน ต๊วนพานิช  Miss Hmeanfun Tuanphanit  
216112428024  นางสาวอรพรรณ สุขหร่อง  Miss Oraphan Sukrong  
226112428025  นางสาวอาริยา พุ่มมาลา  Miss Ariya Phummala  
236112428027  นายจิตรรัฐิภาคย์ เกิดคำ  Mr. Jitrattipark Kerdkham  
246112428028  นายชนกันต์ ศิริเวช  Mr. Chonnakan Sirivate  
256112428029  นายธนพล โมหะกิจ  Mr. Thanaphon Mohakit  
266112428030  นายรติพงค์ คงถึง  Mr. Ratiphong Chongthung  
276112428031  นายรามิน เคหะวัฒนานนท์  Mr. Ramin Khehawatthananon  
286112428032  นายวชิรวิทย์ บัวชุม  Mr. Wachirawit Buachoom  
296112428034  นายสุทธิพงศ์ ทิมแป้น  Mr. Sutthiphong Thimpaen  
306112428035  นายสุทิน สุขเมือง  Mr. Sutin Sukmueang  
316112428036  นายเสกข์ สอนปาน  Mr. Sake Sornpan  
326112428038  นายอนุรักษ์ จันทร์รอด  Mr. Anurak Chanrod