มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112244001  นางสาวกานต์ชนิต พลรบ  Miss Kanchanit Phonrob  
26112244002  นางสาวณัฐณิชา มะโนวงศ์  Miss Natnicha Manowong  
36112244003  นางสาวพรพรรณ แย้มอ้น  Miss Phonraphan Yaemaon  
46112244004  นางสาวเพ็ญรัศมี บุญเพ็ญ  Miss Phenratsami Boonphen  
56112244005  นางสาวรุ่งณภา กิ่งเกตุ  Miss Rungnapa Kingket  
66112244006  นางสาวลัดดาวัลย์ ประเสริฐสิทธิ์  Miss Laddawan Prasertsit  
76112244007  นางสาวศรีวังพร ศรีสด  Miss Sriwangphorn Srisod  
86112244008  นางสาวศุภกานต์ สายเขียว  Miss Suphakan Saikhiao  
96112244009  นางสาวสโรชา ช้างพินิจ  Miss Sarocha Changpinit  
106112244010  นางสาวอรัญญา เคนผา  Miss Aranya Khenpha  
116112244011  นางสาวอารีย์ญา กิ่งจ้อ  Miss Areeya Kingjor  
126112244012  นายกิตตินันท์ ดีดน้อย  Mr. Kittinan Deednoi  
136112244014  นายชรินท์ สนเมืองปัก  Mr. Charin Sonmaungpak  
146112244016  นายณัฐภัทร วรรณา  Mr. Nathapat Wanna  
156112244017  นายธราธร พิมพ์สมพร  Mr. Tharathorn Pimsomporn  
166112244018  นายพชร ใจตระหนัก  Mr. Phachara Jaitranak  
176112244019  นายรชฏ เกตุบำรุง  Mr. Ratchata Ketbumrung  
186112244020  นายริษฏีกร จึงพัฒนกุล  Mr. Rissadeekorn Jeangpattanakool  
196112244021  นายวัชรพงษ์ สนิทนวล  Mr. Watcharapong Sanitnuan  
206112244023  นายศักดิ์สิทธิ์ เทืองผล  Mr. Saksit Tuengpol  
216112244024  นายสุรัชปกรณ์ เอี่ยมประเสริฐ  Mr. Surachprakorn Emprasert  
226112244026  นายอิสระ เพ็ชรงาม  Mr. Itsara Phatngarm