มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115224001  นางสาวกุลธิดา มั่งสายทอง  Miss Kunthida Mangsaithong  
26115224002  นางสาวสุรีพร พงษ์ษร  Miss Sureeporn Pongsorn  
36115224003  นายจิรวัฒน์ เอี่ยมพันธ์  Mr. Chirawat Emphan  
46115224004  นายชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม  Mr. Chaiyut Saelim  
56115224005  นายพชร บุญคล้าย  Mr. Phachara Bunkhlai  
66115224006  นายวงศกร ไชยคชบาล  Mr. Wongsakorn Chaikhotchaban  
76115224007  นายวิชรพล ฮิเท้ง  Mr. Wicharaphon Hithang