มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115247003  นางสาวสุวจนา คำมีมา  Miss Suwajana Khammeema  
26115247004  นางสาวอริศรา เล็กชม  Miss Aritsara Lekchom  
36115247006  นายกรกช ขำพรักษ์  Mr. Korakoch Khamphalug  
46115247008  นายคชธร ภู่พันธ์  Mr. Koschaton Phoopan  
56115247009  นายจักรพันธ์ สิงห์หลาบ  Mr. Jakkraphan Singlarb  
66115247013  นายไชยวัฒน์ รอดมา  Mr. Chaiwat Rotma  
76115247017  นายธนา จันทร์สายทอง  Mr. Thana Jansaithong  
86115247023  นายพุฒิเมธ เทพชัยน่าน  Mr. Phutthimet Thepchainan  
96115247024  นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิด  Mr. Wachirawit Eimkerd  
106115247025  นายษัทวัต ต่ายมี  Mr. Satthawat Taimee  
116115247027  นายสรวิชญ์ แก่นเมือง  Mr. Sorawit Kaenmueang  
126115247029  นายฐิติวัสส์ กองศรี  Mr. Thitiwat Kongsi