มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115247002  นางสาวภัทราภรณ์ เมฆชะอุ้ม  Miss Phattaraporn Mekchaoum  
26115247003  นางสาวสุวจนา คำมีมา  Miss Suwajana Khammeema  
36115247004  นางสาวอริศรา เล็กชม  Miss Aritsara Lekchom  
46115247006  นายกรกช ขำพรักษ์  Mr. Korakoch Khamphalug  
56115247008  นายคชธร ภู่พันธ์  Mr. Koschaton Phoopan  
66115247009  นายจักรพันธ์ สิงห์หลาบ  Mr. Jakkraphan Singlarb  
76115247013  นายไชยวัฒน์ รอดมา  Mr. Chaiwat Rotma  
86115247017  นายธนา จันทร์สายทอง  Mr. Thana Jansaithong  
96115247020  นายนครินทร์ ดีอินทร์  Mr. Nakarin Deein  
106115247023  นายพุฒิเมธ เทพชัยน่าน  Mr. Phutthimet Thepchainan  
116115247024  นายวชิรวิชญ์ อิ่มเกิด  Mr. Wachirawit Eimkerd  
126115247025  นายษัทวัต ต่ายมี  Mr. Satthawat Taimee  
136115247026  นายสมประสงค์ นาคพิมพ์  Mr. Somprasong Nakphim  
146115247027  นายสรวิชญ์ แก่นเมือง  Mr. Sorawit Kaenmueang  
156115247029  นายฐิติวัสส์ กองศรี  Mr. Thitiwat Kongsi