มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113103001  นางสาวกนกวรรณ จำปาแก้ว  Miss Kanokwan Champakaeo  
26113103002  นางสาวกัลยกร บัวสิงคำ  Miss Kulyagorn Buasingkham  
36113103003  นางสาวการต์ธีรา นุดา  Miss Kantheera Nuda  
46113103004  นางสาวจันทวรรณ ไข่แก้ว  Miss Chanthawan Khaikaew  
56113103005  นางสาวชุติมา พุ่มน่วม  Miss Chutima Phumnuam  
66113103006  นางสาวดวงกมล เทียมหลี  Miss Duangkamon Thiamli  
76113103007  นางสาวธนพร สิงห์พรหม  Miss Thanaporn Singprom  
86113103008  นางสาวธวัลรัตน์ เขียวลี  Miss Tawanrat Khiaolee  
96113103009  นางสาวธิดารัตน์ เทพมณีรัตนกุล  Miss Thidarat Thepmaneerattanakul  
106113103010  นางสาวนันทิชา แจ่มเจริญ  Miss Nunticha Chamcharoen  
116113103011  นางสาวน้ำทิพย์ สระทองงาม  Miss Namthip Sathong-Ngam  
126113103012  นางสาวปัทมา คงสันเที้ยะ  Miss Patthama Kongsanthia  
136113103013  นางสาวปิยวรรณ ยอยยิ้ม  Miss Piyawan Yoiyim  
146113103015  นางสาวปุณยวีร์ ศรีอิทธิพงศ์  Miss Punyawee Siaitthiphong  
156113103016  นางสาวภัทราภรณ์ อินหัน  Miss Phattharaphon Inhan  
166113103017  นางสาวภัทราวดี สุขคำภา  Miss Phattarawadee Sukcompa  
176113103018  นางสาวภาณุมาศ หมื่นอภัย  Miss Panumas Muen-Apai  
186113103019  นางสาวรติรัตน์ พิศมัย  Miss Ratirat Pitsamai  
196113103020  นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะคุณ  Miss Rattanaporn Jantakun  
206113103021  นางสาวรุ่งอรุณ เสนานุช  Miss Rungarun Senanuch  
216113103023  นางสาวศรสวรรค์ กองแก้ว  Miss Sornsawan Kongkaew  
226113103024  นางสาวศิริญาภรณ์ กมลรัตน์  Miss Siriyaporn Kamonrut  
236113103025  นางสาวสาธิดา เอกปัตชา  Miss Sathida Aekpatcha  
246113103026  นางสาวสุฑามาศ ศรีทอง  Miss Sutamat Srithong  
256113103027  นางสาวสุธิตา เรียนศักดิ์  Miss Sutita Reansak  
266113103028  นางสาวสุพัตรา อนุจร  Miss Suphatra Anujon  
276113103029  นางสาวอนิสา สีเอี่ยม  Miss Anisa Seeaiam  
286113103030  นางสาวอาทิตติญา สุดแก้ว  Miss Arthittiya Sudkaew