มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113103014  นางสาวปิยะดา ถิ่นพยัก  Miss Piyada Thinphayak  
26113103031  นางสาวกัญญารัตน์ สนธิพงค์  Miss Kanyarat Sonthiphong  
36113103033  นางสาวชนิสรา พนมประทีป  Miss Chanisara Panomprateep  
46113103034  นางสาวชมพูนิกส์ ม่วงวงษ์  Miss Chompoonick Muangwong  
56113103035  นางสาวดนยา พูลผล  Miss Donya Poonphon  
66113103036  นางสาวทัณฑิกา แน่นหนา  Miss Tuntika Nanna  
76113103037  นางสาวธนาภรณ์ เป้าพันธ์ดี  Miss Thanaporn Paopundee  
86113103038  นางสาวธัญญารัตน์ ลับแล  Miss Thanyarat Lablae  
96113103039  นางสาวธัญญาเรศ สมศักดิ์  Miss Thanyaret Somsak  
106113103040  นางสาวเบญจวรรณ อิ่มบู่  Miss Benjawan Imboo  
116113103041  นางสาวปรวี ช่วยคิด  Miss Porawee Chuaikhid  
126113103042  นางสาวปิยวรรณ สุจริตจันทร์  Miss Piyawan Sujaritjan  
136113103043  นางสาวพรรณิภา ภูแม่น้ำ  Miss Panipa Pumaenam  
146113103044  นางสาวพัชรพร ยศสูงเนิน  Miss Patcharaporn Yotsungnoen  
156113103045  นางสาวพัชรวิภา บำรุงคีรี  Miss Patcharawipa Bamrungkeeree  
166113103046  นางสาวภาวิดา ทองมูล  Miss Pawida Tongmoon  
176113103047  นางสาวภาสินี พิมพู  Miss Phasinee Phimphoo  
186113103048  นางสาวภูษณิศา ทัศนา  Miss Poosanisa Tatsana  
196113103049  นางสาวยุวดี ม่วงศรี  Miss Yuwadee Muangsri  
206113103050  นางสาวรัชดาภรณ์ ปี่แก้ว  Miss Ratchadaporn Peekaew  
216113103051  นางสาวรัชนีกร ขวัญพุทธ  Miss Ratchaneekorn Khwanput  
226113103052  นางสาววรยา วงค์นอก  Miss Woraya Wongnok  
236113103054  นางสาวสุกัญญา ถาวรศักดิ์  Miss Sukanya Thaworasak  
246113103055  นางสาวสุชาวดี ช่วยชูเผ่า  Miss Suchawadee Chuaychuphao  
256113103056  นางสาวสุพรรษา คำทุม  Miss Suphansa Khamthum  
266113103057  นางสาวสุพัตรา เมฆสุข  Miss Supattra Meksuk  
276113103058  นางสาวสุภาศิริ แสนถา  Miss Supasiri Saenta  
286113103059  นางสาวอรณัส ศิริผ่อง  Miss Oranus Siriphong  
296113103060  นางสาวอริศา มูลศรี  Miss Alisa Moonsri