มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113103061  นางสาวกิตติยา มีห่วง  Miss Kittiya Mihuang  
26113103062  นางสาวจิราพร ปัญโญอ้าย  Miss Jiraphorn Panyoai  
36113103063  นางสาวเจนจิรา ยมจันทร์  Miss Jenjira Yomchan  
46113103064  นางสาวชณกมล พึ่งศักดิ์  Miss Chanakamon Pungsak  
56113103065  นางสาวชวาลินี เครือหงษ์  Miss Chawalinee Krauhong  
66113103066  นางสาวฌลารตี เสียงเย็น  Miss Chalaratee Siangyen  
76113103067  นางสาวณัชชา เพ็งอ่ำ  Miss Nudcha Pang-Am  
86113103068  นางสาวณัฏฐสุภักดิ์ กิตติถิระกุญช์  Miss Natsupak Kittithirakun  
96113103070  นางสาวธัญญลักษณ์ สายเมือง  Miss Thanyalak Saimueang  
106113103071  นางสาวนริศรา เพ็งภักดี  Miss Naritsara Phengphakdee  
116113103072  นางสาวนันทพร ถ่องตะคุ  Miss Nantaporn Tongtaku  
126113103073  นางสาวนุสรา พัดทุ่ง  Miss Nutsara Phatthung  
136113103074  นางสาวปิยธิดา คำมานิตย์  Miss Piyathida Khammanit  
146113103075  นางสาวปุณยนุช ยศปัญญา  Miss Punyanut Yotpanya  
156113103076  นางสาวมณทิพย์ ทวีทรัพย์  Miss Montip Taweesup  
166113103077  นางสาวมัลลิกา เรืองศรี  Miss Manlika Rueangsri  
176113103078  นางสาวรัตนาภรณ์ อินกรัด  Miss Rattanaphron Inkrad  
186113103079  นางสาวศลิษา แสงนาค  Miss Salisa Sangnark  
196113103080  นางสาวศศิกานต์ ตรีเศียร  Miss Sasikan Trisian  
206113103081  นางสาวสิราวรรณ ศรีใส  Miss Sirawan Srisai  
216113103082  นางสาวสุกัญญา แก้วมาก  Miss Sukanya Kaeomak  
226113103083  นางสาวสุดารัตน์ ขุนสุริยะ  Miss Sudarat Khunsuriya  
236113103084  นางสาวสุดารัตน์ ปานดำ  Miss Sudarat Pandam  
246113103085  นางสาวสุธารัตน์ โพธิ์ใจ  Miss Sutharat Pojai  
256113103086  นางสาวสุธิดา กุลสัมพันธ์ชัย  Miss Sutida Kulsampanchai  
266113103087  นางสาวสุนิษา ยิ้มปิ่น  Miss Sunisa Yimpin  
276113103088  นางสาวอภิศรา ลี้ลักษณ์  Miss Apisara Leeluk  
286113103089  นางสาวอัญมณี เปลือยศรี  Miss Anyamanee Pluysee  
296113103090  นายพงศกร กล่อมบาง  Mr. Pongsakron Klombang