มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113112001  นางสาวกัญญาณี เผือกนอก  Miss Kanyani Phueaknok  
26113112002  นางสาวกัญญารัตน์ บุญภักดี  Miss Kanyarat Boonpakdee  
36113112003  นางสาวแก้วขวัญ ขันแก้ว  Miss Kaewkhan Khankaew  
46113112004  นางสาวจิตรกัญญา ขวัญวารี  Miss Jitkanya Khwanwaree  
56113112005  นางสาวชนาธิป ธรรมกุล  Miss Chanathip Thammakun  
66113112006  นางสาวช่อผกา โคสินธุ์  Miss Chophaka Kosin  
76113112007  นางสาวทัศนีย์ ปั้นกันอินทร์  Miss Tutsanee Pungunain  
86113112008  นางสาวธนพร ปุระสุวรรณ์  Miss Tanaporn Purasuwan  
96113112009  นางสาวธัญญารัตน์ สังข์ท้วม  Miss Tanyarat Sangtuam  
106113112010  นางสาวเบญญาภา แก้วอาณา  Miss Benyapha Kaewarna  
116113112011  นางสาวปัญญาพร เพียสามารถ  Miss Panyaporn Pearsamart  
126113112012  นางสาวปัทมวรรณ เลิศเสม  Miss Pattamawan Lerdsem  
136113112013  นางสาวพัชราภรณ์ ฟักสีม่วง  Miss Phatcharaporn Fakseemuang  
146113112014  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ โนจิตร  Miss Pimpisut Nojit  
156113112015  นางสาวเพชรวรินทร์ จีนภักดี  Miss Phetwarin Jeenpukdee  
166113112016  นางสาวมาริสา วัฒนพันธุ์สอน  Miss Marisa Watthanapansorn  
176113112017  นางสาวมาริสา เวียงสงค์  Miss Marisa Veangsong  
186113112018  นางสาวรัตนาภรณ์ สุคงเจริญ  Miss Rattanaporn Sukongjaroen  
196113112019  นางสาววราภรณ์ ชูเกตุ  Miss Waraporn Chuket  
206113112020  นางสาววาสิตา สีตา  Miss Wasita Seeta  
216113112021  นางสาวอวัศยา ทองเมือง  Miss Awatsaya Thongmuang  
226113112023  นางสาวเอื้ออารี เครือวัลย์  Miss Auarree Kruawan  
236113112024  นายเกรียงศักดิ์ โคกคำ  Mr. Kriangsak Khokkham  
246113112025  นายจตุพงศ์ เพ็ชรอำไพ  Mr. Jatuphong Pechumpai  
256113112026  นายจิตะกร ชูแผ้ว  Mr. Jitakorn Choopaew  
266113112027  นายพจนาถ บุญเปี่ยม  Mr. Phodchanat Bunpiam  
276113112028  นายภาคภูมิ ขมหวาน  Mr. Pakphum Khomwan  
286113112029  นายวัชรพงษ์ โตเหี้ยม  Mr. Watcharaphong Tohiam  
296113112030  นายศิรสิทธิ์ ชีคงเนียม  Mr. Sirasit Cheekongniam