มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113112031  นางสาวกนกวรรณ จันทร์เพชร์  Miss Kanokwan Chanpet  
26113112032  นางสาวกมลลักษณ์ จุ้ยเรือง  Miss Kamonluk Juyruang  
36113112033  นางสาวกังสดาล กันอินต๊ะ  Miss Kangsadal Kaninta  
46113112034  นางสาวกัญญารัตน์ นวมเมือง  Miss Kanyarat Nuammueang  
56113112035  นางสาวจันทิมา วรรณโชค  Miss Juntima Wannachok  
66113112036  นางสาวจารุวรรณ การภักดี  Miss Charuwan Kanphakdee  
76113112037  นางสาวชมพูนุช รักษ์ธรรม  Miss Chomphunut Raktham  
86113112038  นางสาวณัฐริดา สิงห์ลอ  Miss Nattarida Singlo  
96113112039  นางสาวธัญชนก เชิดสวรรค์  Miss Tanchanok Cherdsawan  
106113112040  นางสาวนัฐฐากุล เจาะขาว  Miss Nutthakun Chokhao  
116113112041  นางสาวเบญจภรณ์ บำรุงคีรี  Miss Benjaporn Bamrungkeeree  
126113112042  นางสาวปุณยาพร เณรตาก้อง  Miss Punyaporn Nentakong  
136113112043  นางสาวพนารัตน์ นวลจีน  Miss Panarat Nuanjeen  
146113112044  นางสาวพรชิตา ประเสริฐดี  Miss Pornchita Prasertdee  
156113112045  นางสาวพิมพ์สิริ พุ่มเผย  Miss Pimsiri Phumphoei  
166113112046  นางสาวพีชานิกา สายหยุด  Miss Peechanika Saiyud  
176113112047  นางสาวพูนทรัพย์ นาคทองอินทร์  Miss Poonsap Naktong-In  
186113112048  นางสาวรัชดาภรณ์ พันเรือง  Miss Ratchadapon Phanrueng  
196113112049  นางสาวศิริรัตน์ แสงผึ้ง  Miss Sirirut Sangphung  
206113112050  นางสาวสมณา ยอดญาณะ  Miss Sommana Yodyana  
216113112051  นางสาวสุลักษณ์ บุราณ  Miss Sulak Buran  
226113112052  นางสาวอินทิรา เกิดอินทร์  Miss Intira Kead-In  
236113112053  นายเขมพันธ์ คงแพ  Mr. Khemmaphan Kongpae  
246113112054  นายจักรพงษ์ จิตต์รำพึง  Mr. Chakkapong Jitrampeong  
256113112055  นายชาญชัย ยะโสธร  Mr. Chanchai Yasothon  
266113112056  นายดนุพล พุ่มสลิด  Mr. Danuphol Phumsalid  
276113112057  นายตันติกร เชื้อผู้ดี  Mr. Tantikorn Chuapoodee  
286113112058  นายปรีชากรณ์ ศรีจำเริญ  Mr. Preechakorn Srijumrean  
296113112059  นายรุ่งสุริยา ชาชุมพร  Mr. Rungsuriya Chachumporn  
306113112060  นายอานนท์ ไชยเวช  Mr. Arenon Chaiwet