มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113113001  นางสาวกรกช ทองรอด  Miss Korakod Thongrot  
26113113002  นางสาวกิตติมาภรณ์ เอี่ยมสะอาด  Miss Kittimaporn Aiemsa-Ard  
36113113003  นางสาวกุลปรียา คงคารัตน์  Miss Kunpreeya Kongkarat  
46113113004  นางสาวเกตุแก้ว กลขุนทศ  Miss Gatekaew Kolkhuntod  
56113113005  นางสาวชุติกาญจน์ วงค์เวียน  Miss Chutikarn Wongwian  
66113113006  นางสาวนฤมล เพิ่มพูล  Miss Narumon Permpoon  
76113113008  นางสาวนันฑิตา ทัศนา  Miss Nantita Tassana  
86113113009  นางสาวปรมาภรณ์ ไมตรีสิทธิกร  Miss Poramaporn Mitresittikorn  
96113113010  นางสาวปิยธิดา เนียนใจดี  Miss Piyathida Nianjaidee  
106113113011  นางสาวพัชรา หาญกาย  Miss Patchara Hankai  
116113113012  นางสาวพัณณิตา เกตุทอง  Miss Pannita Kettong  
126113113013  นางสาวพิมพ์ใจ สอนปัญ  Miss Pimjai Sonpan  
136113113014  นางสาวฟ้ารุ่ง คุ้มแสง  Miss Farung Koomsang  
146113113015  นางสาวรักติบูล สายสีดา  Miss Raktibun Saisida  
156113113016  นางสาวรังสิมา เผ่าเจริญ  Miss Rangsima Phaocharoen  
166113113017  นางสาววรรณภา สิงห์ลอ  Miss Wannapha Singlor  
176113113018  นางสาววริศรา บังเมฆ  Miss Warissara Bangmek  
186113113020  นางสาวสิริยากร พุทธพันธ์  Miss Siriyakorn Phuttaphan  
196113113021  นางสาวสุชาดา แจ่มทุ่ง  Miss Suchada Chaemthung  
206113113022  นางสาวสุพัตรา พรมมา  Miss Suphattra Phormma  
216113113023  นางสาวอาริสา ปาลี  Miss Arisa Palee  
226113113024  นายจิรภัทร ทองสง่า  Mr. Jiraphat Thongsa-Nga  
236113113025  นายเฉลิมฉัตร ดาวเรือง  Mr. Chaleamchat Dawrueang  
246113113026  นายธรรญณพรหม ช่างทำ  Mr. Thannaprom Changtham  
256113113027  นายปัณณวรรธ พุฒโต  Mr. Pannawat Putto  
266113113028  นายวรพล สมป่าสัก  Mr. Worapon Sompasuk  
276113113029  นายสิทธิชัย ชื่นสุวรรณรัตน์  Mr. Sittichai Chuensuwanarat  
286113113030  นายสุรกิจ พัชรพงศ์ศานต์  Mr. Surakit Patcharapongsan