มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113113031  นางสาวกัลยารัตน์ ผิวอ่อน  Miss Kanyarat Phiew-On  
26113113032  นางสาวกุลธิดา สอนมัง  Miss Kunlathida Sonmang  
36113113034  นางสาวงามตา สาดเจริญวัฒนา  Miss Ngamta Sadcharoenwattana  
46113113035  นางสาวจุฬารัตน์ ทับทิมศรี  Miss Jularat Thapthimsri  
56113113036  นางสาวชนัชดา สุวรรณ์อิน  Miss Chanutda Suwan-In  
66113113037  นางสาวนิตินันท์ ร่วงรู้  Miss Nitinan Rungru  
76113113038  นางสาวบุษยา วิโรจน์สกุล  Miss Bussaya Wirotsakul  
86113113039  นางสาวปราณปรียา หม่อมแปง  Miss Pranpreeya Mompang  
96113113040  นางสาวปัทมาพร จันทร์สุด  Miss Pattamaporn Chansud  
106113113041  นางสาวผาณิตนิภา ขาวนวล  Miss Panitnipa Khownuan  
116113113042  นางสาวพรชิตา ประทีปแก้ว  Miss Pornchita Prateepkeaw  
126113113043  นางสาวพรปวีณ์ ประพันธ์ศิริ  Miss Ponpavee Prapansiri  
136113113044  นางสาววรัญญา หุมแพง  Miss Varanya Humpang  
146113113045  นางสาววราภรณ์ ด่อนดี  Miss Waraphorn Dondee  
156113113046  นางสาวศิลป์สุภา จันทรังษ์  Miss Sinsupa Chantarang  
166113113047  นางสาวศุธารัตน์ ศรีนาค  Miss Sutarat Srinak  
176113113048  นางสาวสตรีรัตน์ แซ่เถา  Miss Satreerat Saetao  
186113113049  นางสาวสุปรียา ทาแกง  Miss Supreeya Thakang  
196113113050  นางสาวสุวนันท์ หอมทอง  Miss Suwanan Homthong  
206113113051  นางสาวสุวภัทร ปิ่นนาค  Miss Suwapat Pinnak  
216113113052  นางสาวเสาวลักษณ์ เกษรสกุล  Miss Saowalak Kesonsakun  
226113113053  นางสาวไอลดา บุญสวน  Miss Ilada Boonsuan  
236113113054  นายเจษฎากร กลั่นนุช  Mr. Jatsadakorn Klannuch  
246113113055  นายชัชวาลย์ ศรีเวียงธวัช  Mr. Chatchawan Sriwiangtawat  
256113113056  นายณัฏฐ์ อรุณมณี  Mr. Nutt Aroonmanee  
266113113057  นายธีรภัทร อินจันทร์ดี  Mr. Theerapat Injandee  
276113113058  นายปรเมษฐ์ จันทร์อ่วม  Mr. Porramet Chanuam  
286113113059  นายพศวัต เผือกพ่วง  Mr. Podsawat Phueakphuang  
296113113060  นายระพีพัฒน์ สุวรรณวงษ์  Mr. Rapeephat Suwannawong