มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113120001  นางสาวกณกภรณ์ สร้อยสุข  Miss Kanokpon Soisuk  
26113120002  นางสาวกัลยรัตน์ มีคุ้ม  Miss Kalyarat Meekhum  
36113120003  นางสาวจริญญา คันชั่งทอง  Miss Jarinya Khanchangtong  
46113120004  นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษา  Miss Jutharat Promraksa  
56113120006  นางสาวชญาพัฒน์ จันทร์พุฒ  Miss Chayapat Janput  
66113120007  นางสาวณัฎฐ์วรินทร์ กลับศรี  Miss Natthawarin Klapsee  
76113120008  นางสาวธนภรณ์ สมบุญ  Miss Thanaporn Sombun  
86113120009  นางสาวธัญกานต์ ทองอรุณศรี  Miss Thanyakan Tong-Aroonsri  
96113120010  นางสาวธัญญาภรณ์ อุทธังชายา  Miss Thanyaporn Auttngchaya  
106113120011  นางสาวนพสิญจน์ สุดวิลัย  Miss Noppasin Sudwilai  
116113120012  นางสาวปัญญาภรณ์ ร้อยกรอง  Miss Panyaphorn Roikrong  
126113120013  นางสาวพรทิพย์ สุขโชติ  Miss Porntip Sukchot  
136113120014  นางสาวแพรวา บัวเผื่อน  Miss Praewa Buapuan  
146113120015  นางสาวรัตนาภรณ์ มีหนู  Miss Rattanaphon Meenu  
156113120016  นางสาววิยะดา คำฟู  Miss Wiyada Kamfoo  
166113120017  นางสาวสุชาดา เพ่งกิจ  Miss Suchada Pengkit  
176113120018  นางสาวสุดารัตน์ จดจำ  Miss Sudarat Jodjum  
186113120019  นางสาวสุนารีรัตน์ แก้วกิ่ง  Miss Sunareerat Kaewking  
196113120020  นางสาวสุพิชชา สัตยวงค์  Miss Supitcha Sattayawong  
206113120021  นางสาวเสาวลักษณ์ บัวคำ  Miss Saowalak Buakham  
216113120022  นางสาวหนึ่งฤทัย สุวรรณอุดม  Miss Nuengruetai Suwanoudom  
226113120023  นางสาวอารียา คล้ายพิมพ์  Miss Areeya Klaypim  
236113120024  นายฉัตรตุรงค์ ล่องทอง  Mr. Chatturong Longthong  
246113120025  นายนครินทร์ แย้มอ้น  Mr. Nakarin Yaem-On  
256113120026  นายนิรัช พันธ์ปัญญากรกุล  Mr. Nirath Panpanyakorakul  
266113120027  นายศรินยวิชย์ คำสังวาลย์  Mr. Sarinyawit Cumsangwan  
276113120028  นายศิรวิทย์ ประสพสิน  Mr. Sirawit Prasopsin  
286113120029  นายเศรษฐพล เมืองเกษม  Mr. Setthapon Muangkasem  
296113120030  นายจิรภาส ฟั้นคุ้ม  Mr. Jiraphas Fankum