มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113120031  นางสาวกัญญาณัฐ คำยัง  Miss Kanyanat Khamyang  
26113120032  นางสาวกัญญาณัฐ พรมสิงห์  Miss Kanyanut Promsing  
36113120033  นางสาวกีรติ พึ่งศักดิ์  Miss Keerati Phuengsak  
46113120034  นางสาวขวัญจิรา ไชยวงศ์  Miss Kwanjira Chaiwong  
56113120035  นางสาวจิดาภา อินสกุล  Miss Jidapha Ainsakun  
66113120036  นางสาวจุฑาทิพย์ เทศแก้ว  Miss Juthathip Tedkaew  
76113120038  นางสาวธิดารัตน์ นาคชม  Miss Tidarat Nakchom  
86113120039  นางสาวนภัสวรรณ ทองอุไร  Miss Napatsawan Thongurai  
96113120040  นางสาวศรินรัตน์ สุวรรณโรจน์  Miss Sarinrat Suwannarod  
106113120041  นางสาวนิภาพร กาวีระ  Miss Niphaphorn Kaweera  
116113120042  นางสาวบัณพร แซ่ลี  Miss Bannaporn Saelee  
126113120043  นางสาวพรชิตา แย้มเหม็น  Miss Phonchita Yaemmen  
136113120044  นางสาวพฤกษา เนื่องชมภู  Miss Phueksa Nuaengchomphoo  
146113120045  นางสาวเพ็ญนภา นวนเขียว  Miss Pennapa Nuankhiao  
156113120046  นางสาวแพรวดาว พรหมเอาะ  Miss Praewdao Promaoh  
166113120047  นางสาวรัตนาภรณ์ สิงคิ  Miss Rattanaporn Singkhi  
176113120048  นางสาวศุภิสรา โภคะ  Miss Supisara Phoka  
186113120049  นางสาวสุธาวรรณ ขุมทรัพย์  Miss Sutawan Kumsub  
196113120050  นางสาวหสวรรณ ม่วงทอง  Miss Hasawan Muangthong  
206113120051  นางสาวอริษา โคกเทียน  Miss Arisa Khokthain  
216113120052  นางสาวอาริยา กระแบกหอม  Miss Arriya Krabaekhom  
226113120053  นายกรวิชญ์ ละขะไพ  Mr. Korawich Lakapai  
236113120054  นายกรวิชญ์ สนสายสิงห์  Mr. Korrawit Sonsaising  
246113120055  นายณัฐวุฒิ นิลผาย  Mr. Nattawut Nilphai  
256113120056  นายนภดล จำปาศรี  Mr. Nobpadon Jamprasee  
266113120057  นายภาคภูมิ โกศัย  Mr. Parkpoom Kosai  
276113120058  นายวันชนะ แจ้งบัว  Mr. Wanchana Jaengbua  
286113120059  นายสิรภพ กนกเมธากุล  Mr. Siraphop Kanokmethakun  
296113120060  นายอดิศร แพรเนียม  Mr. Adisorn Paeniam