มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113109001  นางสาวกนกพร พรมจุ้ย  Miss Kanokporn Promjui  
26113109003  นางสาวตริตาภรณ์ เหล่ากสิการ  Miss Tritaporn Laokasikarn  
36113109005  นางสาวเบญจวรรณ ดีพรมกุล  Miss Benjawan Deepromkul  
46113109006  นางสาวปัญญพัฒน์ สิงห์เรือง  Miss Panyapat Singrueang  
56113109007  นางสาวสุทธิดา หลำตี  Miss Sutthida Lamti  
66113109008  นายกฤษฎา ศรีรักษา  Mr. Kritsada Sriruksa  
76113109009  นายก้องปฐพี ทานิสุทธิ์  Mr. Kongpatapee Thanisut  
86113109010  นายจีรวัฒน์ แสงขันตี  Mr. Chirawat Saengkhanti  
96113109011  นายโชควารินทร์ สายวาริน  Mr. Chokwarin Saiwarin  
106113109012  นายณัฐชาติ อุสาหะกานนท์  Mr. Natthachat Usahakanon  
116113109013  นายณัฐพล จุ้ยชำนาญ  Mr. Natthapon Juychumnan  
126113109014  นายธนากร ศรีนวล  Mr. Thanakorn Srinuan  
136113109015  นายธราวุธ เหล็กคำ  Mr. Tharawut Lekkham  
146113109016  นายนราธร บุญดัด  Mr. Narathon Bundad  
156113109017  นายพงศกร คงเมือง  Mr. Phongsakorn Khongmueang  
166113109018  นายพงศ์ปณต ดอนชมไพร  Mr. Pongpanot Dornchompai  
176113109019  นายพัทนินทร์ อิ่นอ้าย  Mr. Pattanin Inai  
186113109021  นายวรวุฒิ แก้วพงษ์  Mr. Worawut Kaewphong  
196113109022  นายวิทวัส เจริญสุข  Mr. Witthawat Charonsuk  
206113109023  นายสิทธิกร ลาดเลา  Mr. Sitthikon Ladlao  
216113109024  นายสิปปภาส เพ็งพันธ์  Mr. Sippaphat Pengpan  
226113109025  นายอนาวิล จันทร์ผ่อง  Mr. Anawin Janphong  
236113109026  นายอัครชัย สีเทศ  Mr. Akkarachai Seetad  
246113109027  นายอิสรา ยาแก้ว  Mr. Issara Yakeaw  
256113109035  นายกฤตธรรม ไชยดี  Mr. Krittatum Chaidi