มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113109029  นางสาวทิพปภา แอ่นดอย  Miss Tippapa Andoy  
26113109030  นางสาวทิพรัตน์ เกยเมือง  Miss Thipparat Geoimoung  
36113109032  นางสาวนิพาพรรณ แก้วดวงใหญ่  Miss Nipapan Keawduangyai  
46113109033  นางสาวเปรมฤทัย จันทรี  Miss Premruethai Jantree  
56113109034  นางสาวสุภาภัค พูนดังหวัง  Miss Supapak Pundangwang  
66113109036  นายเจตศรินทร์ ทัพมาก  Mr. Jetsarin Tubmak  
76113109037  นายชยพล สุทธิ  Mr. Chayapol Sutti  
86113109038  นายชัยอนันต์ สาวิกัน  Mr. Chaianan Savikan  
96113109039  นายดุรงค์ฤทธิ์ เป็นพุ่ม  Mr. Durongrit Penphum  
106113109040  นายเติมตระกูล มาเนียม  Mr. Termtakool Maneam  
116113109041  นายธวัชชัย มีศิล  Mr. Tawatchai Meesin  
126113109042  นายนพรัตน์ แซ่ลิ้ม  Mr. Nopparat Saelim  
136113109043  นายปฏิภาณ ไทยตรง  Mr. Patipan Thaitrong  
146113109044  นายปฏิภาณ เพ็ญแสง  Mr. Patiphan Phensaeng  
156113109046  นายปิยพัฒน์ เสวกวรรณ์  Mr. Piyapat Sawekewan  
166113109047  นายพันธ์กร แย้มประดิษฐ์  Mr. Phankorn Yeampradit  
176113109048  นายศุภกรณ์ เรืองนุกูล  Mr. Suphakon Rueangnukool  
186113109049  นายสราวุฒิ สระทองมี  Mr. Sarawoot Sratongmee  
196113109050  นายสาธิต สมัครสิกิจ  Mr. Sathit Samaksikit  
206113109051  นายสุทธิรักษ์ ปิ่นทอง  Mr. Sutthirak Pinthong  
216113109052  นายเอกบุรุษ เพาะปลูก  Mr. Akaburut Poapluk  
226113109053  นายเอกภพ วิเศษรัตน์  Mr. Aekaphop Wisesrat