มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113106031  นางสาวกรพิน ยามาอูชิ  Miss Koraphin Yamauchi  
26113106032  นางสาวกรรณิกา สาริมา  Miss Kannika Sarima  
36113106033  นางสาวกัลยรัตน์ น้อยนคร  Miss Kanyarat Noinakhon  
46113106035  นางสาวชลดา กันทะวงค์  Miss Chonlada Kuntawong  
56113106036  นางสาวณัฐชาวดี พุ่มไม้  Miss Natchawadee Phummai  
66113106038  นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์แย้ม  Miss Thanyarat Chanyaem  
76113106039  นางสาวธัญญาลักษณ์ เขียวคชสาร  Miss Tanyalak Khiaokhodchasan  
86113106040  นางสาวนิราวรรณ ปัญญา  Miss Nirawan Panya  
96113106041  นางสาวนุ่นนภา พุกอูด  Miss Noonnapa Phuk-Ood  
106113106042  นางสาวพัศย์สุภา ขำแจง  Miss Phatsupa Khamjang  
116113106043  นางสาววรรณวนัช เห็มสุวรรณ  Miss Wanwanuch Hemsuwan  
126113106044  นางสาววัณวิสา อยู่เบิก  Miss Wanwisa Oiuboek  
136113106045  นางสาววันดี คำหล่อ  Miss Wandee Khamlor  
146113106046  นางสาวศิรภัสสร จิตบรรเทา  Miss Sirapatsorn Jitbantao  
156113106047  นางสาวสุกัญญา เดชนิ่ม  Miss Sukanya Detnim  
166113106048  นางสาวสุพัตรา วันปุย  Miss Suphattra Wanpui  
176113106050  นางสาวอริสา พุ่มพฤกษ์  Miss Arisa Phumphruek  
186113106051  นายเกรียงศักดิ์ เสนา  Mr. Kreangsak Sena  
196113106052  นายนนธวัช เพชรน่วม  Mr. Nonthawat Petnuam  
206113106053  นายประสิทธิ์ คุ้มคง  Mr. Prasit Khumkhong  
216113106054  นายพงศ์ภัค สีลา  Mr. Pongpak Seela  
226113106055  นายพชร โพธิ์ถวิลเกียรติ์  Mr. Phachara Phothawinkiad  
236113106056  นายพชรวุฒิ อภิไชย์  Mr. Pacharawut Apichai  
246113106058  นายศตานนท์ แสงทอง  Mr. Satanon Saengthong  
256113106059  นายสุธน แจ้งจำรัส  Mr. Suthon Chaengchamrat