มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113118001  นางสาวกันตพร กี่หมื่น  Miss Kantaporn Keemuen  
26113118002  นางสาวกัลย์กมล อุดทา  Miss Kankamon Uttha  
36113118003  นางสาวขนิษฐา ลพเกิด  Miss Khanittha Lopkoed  
46113118004  นางสาวเขมิกา งามสม  Miss Kemika Ngamsom  
56113118006  นางสาวจีราวรรณ์ รุ่งไทย  Miss Jeerawan Roongthai  
66113118007  นางสาวชลธิชา ทองเชื้อ  Miss Chonticha Thongchair  
76113118008  นางสาวชุติกาญจน์ กลีบบัว  Miss Chutikan Klebbua  
86113118009  นางสาวธัญญารัตน์ สิงขรณ์  Miss Tanyarat Singkhorn  
96113118010  นางสาวนิศาชล วันทา  Miss Nisachon Wanta  
106113118011  นางสาวเนตรชนก คันทะพรม  Miss Nedchanok Kuntaporm  
116113118012  นางสาวปัทมาพร ชูขุนนำ  Miss Pattamaporn Chookunnum  
126113118013  นางสาวพรสุดา ป้องเส้า  Miss Pornsuda Pongsao  
136113118014  นางสาวพัชชินี พันธุ์วิไล  Miss Pachchinee Panwilai  
146113118015  นางสาวเรณุกา คุณแต้ม  Miss Renuka Khuntaem  
156113118016  นางสาววริศรา ผันผาย  Miss Warisara Panpai  
166113118017  นางสาวแว่นทิพย์ ทนงใจ  Miss Wanthip Tanongjai  
176113118018  นางสาวสกุณา เชื้อนุ่น  Miss Sakuna Charnun  
186113118019  นางสาวสโรชา ปัญญานุกุล  Miss Sarocha Panyanukun  
196113118020  นางสาวสโรชินี ปัญญานุกุล  Miss Sarochinee Panyanukul  
206113118021  นางสาวสุพรรณษา แสงเงิน  Miss Suphansa Saengngoen  
216113118022  นางสาวสุภาพร เอมสาร  Miss Suphaphon Aemsan  
226113118023  นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ษา  Miss Saowalak Wongsa  
236113118024  นายกฤษณพงศ์ เนียมกลั่น  Mr. Kritsanaphong Neamkan  
246113118025  นายจิรายุ ถนอมดี  Mr. Jirayu Tanomdee  
256113118026  นายเฉลิมชัย อุทัยทิน  Mr. Chalermchai Authaitin  
266113118027  นายชาญชัย แก้วต๊ะ  Mr. Chanchai Kaeota  
276113118028  นายชาณาธาร ปัญญา  Mr. Chanatharn Panya  
286113118030  นายอดิศักดิ์ นันทามิ  Mr. Adisak Nanthami