มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113118031  นางสาวกนกพรรณ กล่อมดี  Miss Kanokphan Klomdi  
26113118032  นางสาวกรวรรณ พึ่งชา  Miss Korawan Phuengcha  
36113118033  นางสาวกัลยารัตน์ ดอนตุ้มไพร  Miss Kanyarat Dontumprai  
46113118034  นางสาวกุลจิรา บัวแก้ว  Miss Kunchira Buakaeo  
56113118036  นางสาวชลดา อินทร์แก้ว  Miss Challada Aikaew  
66113118037  นางสาวณัฐกานต์ เกษกรรณ์  Miss Nattakarn Ketkan  
76113118038  นางสาวณัฐธิดา อินทสอน  Miss Natthida Inthason  
86113118039  นางสาวทิพยรัตน์ บุญเพชร  Miss Tippayarat Boonpet  
96113118040  นางสาวภัคธีมา คล้ายสุวรรณ  Miss Pucktheema Klaysuwan  
106113118041  นางสาวภิญญาพัชญ์ แย้มจันทร์  Miss Pinyapatch Yaemchan  
116113118042  นางสาวเมธาพร สิงห์วี  Miss Methaphon Singwee  
126113118043  นางสาวเมสินี คำสอน  Miss Maesinee Khamsorn  
136113118044  นางสาวศรัญญา สุขใส  Miss Salanya Sauksai  
146113118045  นางสาวศุจีภรณ์ แก้วทอง  Miss Sujeephon Kaewthong  
156113118047  นางสาวหทัยภัทร ทาอุปรงค์  Miss Hathaiphat Taoopparong  
166113118048  นางสาวหทัยรัตน์ ศรีเจริญ  Miss Hathairat Sricharoen  
176113118050  นางสาวอังคณา โตมี  Miss Aungkana Tomee  
186113118051  นางสาวอิสริยา ค้าขาย  Miss Aitsariya Chakay  
196113118052  นางสาวอุไรพร พรมโคตร์  Miss Uraipon Promkhot  
206113118053  นายณัฐพร ปิ่นทอง  Mr. Nattaporn Pintong  
216113118055  นายนันทิพัฒน์ ไกรกิจราษฎร์  Mr. Nanthiphat Kraikitrat  
226113118056  นายภาณุวิชญ์ บัวแก้วเทศ  Mr. Phanuwith Baokawtes  
236113118057  นายวิศรุต แสนโกศิก  Mr. Wisarut Saenkosik  
246113118058  นายศิรวิทย์ ทองอ่วม  Mr. Sirawit Thongouam  
256113118059  นายสุนทรา ยอดนิล  Mr. Suntara Yodnil