มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113111001  นางสาวกัญญาณัฐ มีรอด  Miss Kanyanat Meerod  
26113111002  นางสาวจารุวรรณ สุขเรือง  Miss Jaruwan Sukrueng  
36113111003  นางสาวต้องตา ขำสุวรรณ  Miss Tongta Khamsuwan  
46113111004  นางสาวทิพย์ คล่องงาน  Miss Thip Klongngan  
56113111005  นางสาวธนาวดี ศิริรัตน์  Miss Thanawadee Sirirat  
66113111006  นางสาวธัญลักษณ์ ก๊กเครือ  Miss Thanyalak Kokkhura  
76113111007  นางสาวศิริขวัญ แสนศิลา  Miss Sirikhwan Saensila  
86113111008  นางสาวสรัญญา สอสุดใจ  Miss Saranya Sorsudjai  
96113111009  นายกฤษณพล แก้วหล่ำ  Mr. Kitsanapol Keawlam  
106113111010  นายจักรพงษ์ สระหงษ์ทอง  Mr. Chakkaphong Srahongthong  
116113111011  นายเฉลิมรัตน์ หิงสันเทียะ  Mr. Chaloemrat Hingsanthia  
126113111012  นายชุติพนธ์ คงจันทร์  Mr. Chutipon Kongjan  
136113111013  นายญาณวุฒิ สารีคำ  Mr. Yanawut Sareekam  
146113111014  นายณัฐพงศ์ กลิ่นทับ  Mr. Nuttapong Klinthab  
156113111016  นายเดโชชัย วิญญาคราม  Mr. Dechochai Winyakhram  
166113111017  นายทศพล พิมพิทักษ์  Mr. Thodsaphon Phimphithak  
176113111018  นายธีรวัต จั่นจุ้ย  Mr. Teerawat Janjuy  
186113111019  นายนพกานต์ แก้วเล็ก  Mr. Nobpakarn Kaewlek  
196113111020  นายนราวิชญ์ จีนหลักร้อย  Mr. Narawit Geenlukroi  
206113111021  นายนำโชค ช้างศรี  Mr. Namchok Changsri  
216113111022  นายพงศ์พันธ์ ติ๊บลังกา  Mr. Pongpan Tiblungka  
226113111023  นายเพทาย พรหมเทพ  Mr. Phethai Promthep  
236113111024  นายวีรวัฒน์ เทศทิม  Mr. Weerawat Tedtim  
246113111026  นายศุภกันต์ กันธะวงค์  Mr. Supakan Kanthawong  
256113111027  นายสุเมธ เผือกพงษ์  Mr. Sumet Phueakphong  
266113111028  นายสุริยะ ครุธทิน  Mr. Suriya Kruthin  
276113111029  นายอิศราวุธ สุขคล้าย  Mr. Issarawhut Sukklay