มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113111030  นางสาวเกสรา สมัคราช  Miss Ketsara Samakrat  
26113111031  นางสาวพรจรัส กรัดคล้ำ  Miss Pronjaras Kradklum  
36113111034  นางสาววนรัตน์ บุญอ่อน  Miss Wanarat Boonon  
46113111035  นางสาวสายฝน ติชะพันธุ์  Miss Sayfon Tichapan  
56113111036  นางสาวสุวิดา บุญลืม  Miss Suwida Boonluem  
66113111037  นางสาวอริสา ทองวิภาวรรณ  Miss Arisa Thongwiphawan  
76113111038  นายคมสันต์ อัสถิ  Mr. Komsun Ausathi  
86113111039  นายจตุพงษ์ นาคเครือมี  Mr. Jatuphong Nakkhrueamee  
96113111040  นายชาญชัย โขโรจวง  Mr. Chanchai Kholochuang  
106113111041  นายชูชาติ แซ่ย่า  Mr. Chuchat Saeya  
116113111042  นายไชยวัฒน์ จันทะคุณ  Mr. Chaiwat Jantakun  
126113111043  นายณรงค์ชัย มั่นนาค  Mr. Narongchai Mannak  
136113111044  นายณัฐภัทร ขวัญนาค  Mr. Mr.Nattapad Khwannak  
146113111045  นายธนาวิลย์ ปักเคทาติ  Mr. Tanawin Pakkatati  
156113111046  นายธเนศ แสงทอง  Mr. Tanes Seangthong  
166113111047  นายนัฐวุฒิ จิ๋วกร่าง  Mr. Nattawut Jewkrang  
176113111048  นายพชร เพชรพงษ์  Mr. Patchara Phetpong  
186113111049  นายพรชัย วัฒนาแสงรุ้ง  Mr. Pornchai Wattanasangrung  
196113111050  นายพัลลภ สวนนิ่ม  Mr. Phanlob Suannim  
206113111051  นายรัฐนนท์ สิงห์คำ  Mr. Ratthano Singkum  
216113111052  นายรุ่งฤทธิ์ ฤทธิสอน  Mr. Rungrit Rittisorn  
226113111053  นายวรรณชัย น้อยนาค  Mr. Wannachai Noinak  
236113111054  นายวันเฉลิม แดงดิษฐ์  Mr. Wanchaloem Daengdit  
246113111055  นายสหรัฐ ปฏิสนธิ์  Mr. Saharat Patison  
256113111056  นายสหัสวรรษ แสงศิริ  Mr. Sahadsawat Saengsiri  
266113111057  นายอภิสิทธิ์ โคประโคน  Mr. Aphisit Khoprakon  
276113111059  นางสาวรัชดา อินทรชาติ  Miss Ratchada Inrarchat