มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115252007  นายชาญวิทย์ วรรณไทย  Mr. Chalvith Wannathai  
26115252013  นายพลลภัตม์ ชมใจ  Mr. Phonlaphat Chomchai  
36115252022  นางสาวเณศรา เรืองทรัพย์  Miss Netsara Rueangsap