มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 22/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132224001  นางสาววิยะดา เจิ่งฤทธิ์  Miss Wiyada Jerngrit  
26132224002  นางสาวแสงเทียน โภชโสภา  Miss Saengthian Photsopha  
36132224004  นายกฤษฎา ดีแท้  Mr. Kritsada Dithae  
46132224005  นายเกียรติชัย สุขุประการ  Mr. Kiattichai Sukuprakan  
56132224006  สิบโทชวนันท์ จันทร์เงิน  Cpt. Chawanan Janngoen  
66132224008  สิบโททนงศักดิ์ กันใจ  Cpt. Tanongsak Kunjai  
76132224009  สิบโททวีศักดิ์ หอนกกลาง  Cpt. Thavesak Honokklang  
86132224011  นายธราดล พชรธรานนท์  Mr. Tharadon Patcharataranond  
96132224012  นายภราดร พุ่มคำ  Mr. Paradon Phumkham  
106132224013  นายวรณัชญ์ สุนามะ  Mr. Woranat Sunama  
116132224014  สิบตำรวจโทสนธยา จันทร์ปัญญา  Pol.Cpl. Sontaya Chanpanya  
126132224015  นายสุพพัต ปลิ่นกลอง  Mr. Supapat Plinkong  
136132224016  นายสุวิทย์ ไชยสงค์  Mr. Suvit Chaiyasong  
146132224017  นายอนุรักษ์ กล่อมจิตต์  Mr. Anurak Klomjit  
156132224018  สิบตรีหัสนัย ศิริจันทร์  Pfc. Hasanai Sirijun