มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 22/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132419001  นางสาวกมลชนก อินพานิช  Miss Kamolchanok Inphanich  
26132419002  นางสาวกมลวรรณ ศรีภิรมย์  Miss Kamonwan Sripirom  
36132419004  นางสาวจิราพร วงศ์วิศิษฐ์  Miss Jiraporn Wongwisit  
46132419005  นางสาวทิพวรรณ จันทร์ลุน  Miss Tippawan Janlun  
56132419006  นางสาวนาถธิดา มหาวงศ์  Miss Nattida Mahawong  
66132419008  นางสาวบุญยวีร์ นาคบัว  Miss Bunyawi Nakbua  
76132419009  นางสาวปภัสสร ไชยทิง  Miss Papatson Chaiting  
86132419011  นางสาวพรนัชชา แดงประพันธ์  Miss Pornnutcha Dangprapan  
96132419015  นางสาวศิริพร อู่ทอง  Miss Siripon Aoothong  
106132419016  นางสาวโศภิษฐ์ ฉิมพุฒ  Miss Sophit Chimput  
116132419017  นายกิตติทัศน์ เพ็ชรบัว  Mr. Kittithat Petchbua  
126132419018  นายชยุตม์ จูจันทร์  Mr. Chayut Chuchan  
136132419019  นายชัยธวัช ช่างย้อม  Mr. Chaithawat Changyom  
146132419021  นายธนโชติ เอี่ยมเปลี่ยน  Mr. Tanachote Iamplian  
156132419022  นายนภัสรพี อู่นาท  Mr. Naphatrapee Aunart  
166132419023  นายพิสิษฐ์ จิตเรือ  Mr. Pisit Jitrue  
176132419024  นายภูวดล ยศกลาง  Mr. Phuwadol Yosklang  
186132419028  นางสาวรวิพันธ์ สวนบ่อแร่  Miss Rawiphan Suanborae  
196132419030  นางสาวเพชรรัตน์ สาหร่าย  Miss Petcharat Sarai  
206132419031  นายพิษณุ เกตุแก้ว  Mr. Phitsanu Ketkaew  
216132419032  นางสาวกัญญา เสือคง  Miss Kanya Suakhong