มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 22/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132418001  นางกาญจนา เทียมศร  Mrs. Kanjana Teamson  
26132418002  นางสาวกาญจนา พนมวัน  Miss Kanjana Panomwan  
36132418003  นางสาวณัฐพร แลเลิศ  Miss Natthaphon Laeleard  
46132418004  นางสาวณัฐศมล ทรัพย์ถนอม  Miss Natsamon Sapthanom  
56132418006  นางสาวปวีณา วิรัตน์พฤกษ์  Miss Paweena Wiratpruek  
66132418007  นางสาวพัชนันท์ พิทธยะพงษ์  Miss Patchanan Pittayapong  
76132418008  นางสาววิลาวรรณ พลอยครุฑ  Miss Wilawan Phloikhrut  
86132418011  นางสาวอารมณ์ บัวมาก  Miss Arrom Buamak  
96132418012  นายกันตภณ พรมดี  Mr. Guntaphon Promdee  
106132418013  นายณัฐนนท์ เสือคล้าย  Mr. Nutthanon Surklay  
116132418014  นายธนดล โตมี  Mr. Thanadon Tomee  
126132418016  นายสุทธินันท์ สีกะพา  Mr. Sutthinan Seekapha  
136132418017  นายวิรัชชัย สงวนสิน  Mr. Wilatchai Sanguansin  
146132418018  นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์  Miss Parichat Rungin  
156132418019  นางสาวทิพชริน วันดี  Miss Thipcharin Wandee