มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132412002  นางสาวนพรัตน์ ชัชวาลย์  Miss Noppharat Chatchawan  
26132412003  นางสาวนาตยา ขุมทอง  Miss Nattaya Khumtong  
36132412005  นางสาวลักษมีธรณ พูลเกษร  Miss Laksamithon Poonkason  
46132412006  นางสาวอรอมล สุวรานนท์  Miss Onamon Suvaranon  
56132412007  สิบตำรวจตรีกิตติขจร รุ่งธิติธรรม  Pol.L/C. Kittikajorn Rungthititiam  
66132412008  นายไกรวิชญ์ บ้านสระ  Mr. Krivich Bansra  
76132412010  นายจักริน สุวรรณบาง  Mr. Chakkarin Suwannabang  
86132412011  นายชวพงษ์ จุลพันธ์  Mr. Chawapong Junlapun  
96132412012  สิบตรีณัฐพงษ์ ดอนดินไทย  Pfc. Natapong Dondinthai  
106132412013  นายเตชิต เวชภูติ  Mr. Techit Vetchaputi  
116132412015  สิบตำรวจตรีธนกฤต คุ้มสุพรรณ  Pol.L/C. Thanakrit Khumsuphan  
126132412016  สิบตำรวจตรีธนประเสริฐ ยุบล  Pol.L/C. Tanaprasert Yubon  
136132412017  สิบตำรวจตรีธนสรรค์ ชนาราษฎร์  Pol. L/C Tanasan Chanarat  
146132412018  สิบตรีธนัฐพงษ์ ขันทะ  Pfc. Tanutpong Kunta  
156132412020  นายธีรเชษฐ์ ก๊กมาศ  Mr. Thirachet Kokmards  
166132412021  นายนัฎฐ์นันท์ จักรพิมพ์  Mr. Nuttanun Jakpim  
176132412022  สิบโทนิพนธ์ บุญชื่น  Cpt. Nipon Bunchaun  
186132412026  นายเผ่าพันธุ์ กางสี  Mr. Phaophan Kangsee  
196132412027  สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ  Pol.L/C. Pongsatorn Boonprajuab  
206132412028  นายพนม บุญมี  Mr. Phanom Boonmee  
216132412030  สิบตำรวจตรีเพิ่มยศ สังข์ยัง  Pol. L/C Permyos Sangyang  
226132412031  สิบตำรวจตรีภาณุเดช รอดอ่อง  Pol. L/C Panudet Rodong  
236132412032  นายยอดชาย ด้วงกูล  Mr. Yotchai Dunggul  
246132412034  สิบโทวรายุทธ ยิ้มใย  Cpt. Warayut Yimyai  
256132412035  นายวโรดม จ้อยม่วง  Mr. Warodom Joymuang  
266132412036  นายวสันต์ บัววังโป่ง  Mr. Wasan Buawangpong  
276132412038  สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่าง  Pfc. Witchakorn Phetkrajang  
286132412039  สิบตำรวจตรีวิทวัส คงธนกิจฤทธิกุล  Pol. L/C Wittawat Kongtanakitrittikul  
296132412041  สิบตำรวจตรีศุภโชค อินทริง  Pol. L/C Supachok Intaring  
306132412042  สิบตำรวจตรีศุภณัฐ แก่นคูณ  Pol. L/C Supanat Kankun  
316132412043  สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์  Pol. L/C Sapol Bangchawong  
326132412044  สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลี  Pfc. Samaphan Talee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336132412046  สิบโทอภิสิทธิ์ เคนวัน  Cpt. Apisit Kenwan  
346132412047  สิบตำรวจตรีอริญชย์ เจริญถัมภ์  Pol. L/C Arin Charoentamp  
356132412065  สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรอง  Pol. L/C Panthakan Asanarueangrong  
366132412066  นายภาณุวัฒน์ คำใบศรี  Mr. Panuwat Khambaisri  
376132412067  นางสาวนภสร รักชาติ  Miss Naphasorn Rakchat  
386132412068  สิบตรีอนุชา ศรลัมภ์  Pfc. Anucha Soralam  
396132412073  นายนพดล ด่านไชยกูล  Mr. Noppadol Danchalyakoon  
406132412074  สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน  Pol.Cpl. Korkiat Kiti-Ngern  
416132412075  สิบตำรวจตรีจตุพล ครองราษฎร์  Pol.L/C. Chatupon Krongrat  
426132412076  สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม  Pol.Cpl. Chatpong Dongngam