มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132412002  นางสาวนพรัตน์ ชัชวาลย์  Miss Noppharat Chatchawan  
26132412003  นางสาวนาตยา ขุมทอง  Miss Nattaya Khumtong  
36132412004  นางสาวพรพิมล เอี่ยมโต  Miss Pornphimon Aemto  
46132412005  นางสาวลักษมีธรณ พูลเกษร  Miss Laksamithon Poonkason  
56132412006  นางสาวอรอมล สุวรานนท์  Miss Onamon Suvaranon  
66132412007  สิบตำรวจตรีกิตติขจร รุ่งธิติธรรม  Pol.L/C. Kittikajorn Rungthititiam  
76132412008  นายไกรวิชญ์ บ้านสระ  Mr. Krivich Bansra  
86132412010  นายจักริน สุวรรณบาง  Mr. Chakkarin Suwannabang  
96132412011  นายชวพงษ์ จุลพันธ์  Mr. Chawapong Junlapun  
106132412012  สิบตรีณัฐพงษ์ ดอนดินไทย  Pfc. Natapong Dondinthai  
116132412013  นายเตชิต เวชภูติ  Mr. Techit Vetchaputi  
126132412015  สิบตำรวจตรีธนกฤต คุ้มสุพรรณ  Pol.L/C. Thanakrit Khumsuphan  
136132412016  สิบตำรวจตรีธนประเสริฐ ยุบล  Pol.L/C. Tanaprasert Yubon  
146132412017  สิบตำรวจตรีธนสรรค์ ชนาราษฎร์  Pol. L/C Tanasan Chanarat  
156132412018  สิบตรีธนัฐพงษ์ ขันทะ  Pfc. Tanutpong Kunta  
166132412020  นายธีรเชษฐ์ ก๊กมาศ  Mr. Thirachet Kokmards  
176132412021  นายนัฎฐ์นันท์ จักรพิมพ์  Mr. Nuttanun Jakpim  
186132412022  สิบโทนิพนธ์ บุญชื่น  Cpt. Nipon Bunchaun  
196132412024  สิบตำรวจตรีบุรธัช บัวดี  Pol. L/C Burathat Buadee  
206132412025  จ่าอากาศตรีปฐมพงศ์ นันทะเรือน  LAC Pathompong Nuntarern  
216132412026  นายเผ่าพันธุ์ กางสี  Mr. Phaophan Kangsee  
226132412027  สิบตำรวจตรีพงศธร บุญประจวบ  Pol.L/C. Pongsatorn Boonprajuab  
236132412028  นายพนม บุญมี  Mr. Phanom Boonmee  
246132412030  สิบตำรวจตรีเพิ่มยศ สังข์ยัง  Pol. L/C Permyos Sangyang  
256132412031  สิบตำรวจตรีภาณุเดช รอดอ่อง  Pol. L/C Panudet Rodong  
266132412032  นายยอดชาย ด้วงกูล  Mr. Yotchai Dunggul  
276132412034  สิบโทวรายุทธ ยิ้มใย  Cpt. Warayut Yimyai  
286132412035  นายวโรดม จ้อยม่วง  Mr. Warodom Joymuang  
296132412036  นายวสันต์ บัววังโป่ง  Mr. Wasan Buawangpong  
306132412038  สิบตรีวิชชากร เพชรกระจ่าง  Pfc. Witchakorn Phetkrajang  
316132412039  สิบตำรวจตรีวิทวัส คงธนกิจฤทธิกุล  Pol. L/C Wittawat Kongtanakitrittikul  
326132412041  สิบตำรวจตรีศุภโชค อินทริง  Pol. L/C Supachok Intaring  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 22/35 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336132412042  สิบตำรวจตรีศุภณัฐ แก่นคูณ  Pol. L/C Supanat Kankun  
346132412043  สิบตำรวจตรีสพล บางชะวงษ์  Pol. L/C Sapol Bangchawong  
356132412044  สิบตรีสมาพันธ์ ทาหลี  Pfc. Samaphan Talee  
366132412045  นายเสฏฐวุฒิ เอ็บมูล  Mr. Satthawut Abmoon  
376132412046  สิบโทอภิสิทธิ์ เคนวัน  Cpt. Apisit Kenwan  
386132412047  สิบตำรวจตรีอริญชย์ เจริญถัมภ์  Pol. L/C Arin Charoentamp  
396132412065  สิบตำรวจตรีพันธกานต์ อาสนเรืองรอง  Pol. L/C Panthakan Asanarueangrong  
406132412066  นายภาณุวัฒน์ คำใบศรี  Mr. Panuwat Khambaisri  
416132412067  นางสาวนภสร รักชาติ  Miss Naphasorn Rakchat  
426132412068  สิบตรีอนุชา ศรลัมภ์  Pfc. Anucha Soralam  
436132412073  นายนพดล ด่านไชยกูล  Mr. Noppadol Danchalyakoon  
446132412074  สิบตำรวจโทก่อเกียรติ กิติเงิน  Pol.Cpl. Korkiat Kiti-Ngern  
456132412075  สิบตำรวจตรีจตุพล ครองราษฎร์  Pol.L/C. Chatupon Krongrat  
466132412076  สิบตำรวจโทชัชพงศ์ ดงงาม  Pol.Cpl. Chatpong Dongngam