มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132606002  นางสาวกฤษฏิ์ลดา สุขใส  Miss Kitlada Suksai  
26132606003  นางสาวกัญจนา อู่โภคิน  Miss Kunjana Oupokin  
36132606004  นางสาวจิรภา ขุนจารย์  Miss Chirapa Khunchan  
46132606006  นางสาวธนากรานต์ อินทรวิชัย  Miss Thanagran Intarawichai  
56132606008  นางสาวปนิตา ใจดวง  Miss Panita Chaiduang  
66132606010  นางสาวเพชรลักษณ์ อินณรงค์  Miss Phetchalak Ainnarong  
76132606011  นางสาวภณิตา เรียนศรี  Miss Phanita Riansri  
86132606012  นางสาวภาลินี สร้อยเพ็ชร์  Miss Parinee Soipetch  
96132606013  นางสาวเมธาวีย์ จักษณวิสิษฐ์  Miss Maytawee Juksanawisit  
106132606014  นางเรวดี จันทโชติ  Mrs. Rewadee Jantachot  
116132606017  นางสาววิไลวรรณ พุ่มเพ็ชร  Miss Wilaiwan Phumphet  
126132606018  นางสาวศุภนิดา เหมือนมี  Miss Suphanida Mueanmi  
136132606019  นางสาวสุทธิดา คุ้มแปลก  Miss Suttida Kumplak  
146132606020  นางสาวสุพัตรา ถวิลไพร  Miss Supatta Tawinpai  
156132606022  นางสาวอุบลรัตน์ วิพลชัย  Miss Ubonrat Wipolchai  
166132606023  นายกีรติกร พานมี  Mr. Keeratikon Panmee  
176132606025  นายธนัญกรณ์ คุ้มแปลก  Mr. Tanunkron Kumplak  
186132606026  นายพัฒนพงษ์ ชุมพร  Mr. Pattanapong Chumphon  
196132606027  นายพีรวิชญ์ จำนงเขตร์  Mr. Phirawit Chamnongkhet  
206132606028  นายวันชัย เผ่าคนชม  Mr. Wanchai Paokhonchom  
216132606029  จ่าสิบเอกอมรเทพ สุขนิรันดร์  SM1 Amonthep Sukniran  
226132606030  นายอรุณชัย บุญพาล้ำเลิศ  Mr. Arunchai Bunpalumlert  
236132606032  นางสาวกัญญารัตน์ ลาวิน  Miss Kanyarat Lawin  
246132606034  นางสาวภัทรวดี ใจวงลำ  Miss Phattarawadee Jaiwonglam  
256132606035  นายเมธี น้ำจันทร์  Mr. Methee Namjan  
266132606036  นายธีรภัทร บุตะคุ  Mr. Threerapat Butakru  
276132606037  นายยุทธพงษ์ หลำพรม  Mr. Yuttaphong Lamprom