มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132602001  นางสาวกนกวรรณ อินกอง  Miss Kanokwan Inkong  
26132602002  นางสาวกัญญาณัฐ ไผ่เรือง  Miss Kanyanat Pailuang  
36132602003  นางสาวขนิษฐา แพรช่วง  Miss Khanitta Prachuang  
46132602004  นางสาวจริยา ภู่สวัสดิ์  Miss Jariya Phoosawat  
56132602006  สิบโทหญิงญาณัจฉรา นิติวิทยากุล  Cpt. Yanutchara Nitiwitayakun  
66132602008  นางสาวทักษิณา สายฟู  Miss Taksina Saifoo  
76132602009  นางสาวธัญชนก เมืองศรี  Miss Thanchanok Mueangsri  
86132602010  นางสาวธัญญาเรศ แสงทอง  Miss Tanyarate Sangtong  
96132602011  นางนวรัตน์ ภู่เพียร  Mrs. Nawarat Phuphiar  
106132602013  นางสาวน้ำฝน ยี่คิ้ว  Miss Namfon Yikhio  
116132602014  นางสาวเบญญา มีดอนไพร  Miss Benya Medonphai  
126132602015  นางสาวปพิชญา เหมือดอดทน  Miss Paphitchaya Mueadoatton  
136132602016  นางสาวปาณิศา สีคช  Miss Panisa Seekhot  
146132602017  นางสาวพรรณพัชร สันตพงศ์  Miss Panapat Santapong  
156132602018  นางสาวพิมพกานต์ เกตุทิม  Miss Pimpakan Ketthim  
166132602019  สิบโทหญิงพิมพ์อัปสร บุญสิงห์  Cpt. Phimupsorn Bunsing  
176132602020  นางสาวภมรธิดา เพชรแหลมน้ำ  Miss Pamontida Pheclamnum  
186132602021  นางสาวรุ่งนภา ดอกคำ  Miss Rungnapa Dokkham  
196132602022  นางสาวลักษิกา อุ่นเมือง  Miss Laksika Ounmuang  
206132602023  นางสาววรลักษณ์ แสงรัตนธงชัย  Miss Woaraluk Sangrattana  
216132602025  นางสาวศุพินิฏชญา อินทร์ศรีชื่น  Miss Supinidchaya Insrichuen  
226132602026  นางสาวสิรินทรา ศรีสังข์งาม  Miss Sirintra Srisangngam  
236132602027  นางสาวสุกัญญา เจนจบ  Miss Sukanya Jenjob  
246132602028  นางสาวสุจิตรา เนียมหอม  Miss Sujitra Niamhom  
256132602029  นางสาวสุวพร เกตุน้อย  Miss Suwapon Ketnoi  
266132602030  นางสาวหรัณยา ถ้ำกลาง  Miss Haranya Thamklang  
276132602031  นางสาวอรัญญา ทองเชื้อ  Miss Aranya Thongchuea  
286132602032  นางสาวอำพรรัตน์ สำลีดี  Miss Ampornrat Samleedee  
296132602033  นายกัณฑ์กนก สิงหา  Mr. Kankanok Singha  
306132602034  นายกำธร เผ่าสวัสดิ์  Mr. Kamton Phaosawat  
316132602035  นายชยพล เกติวงษ์  Mr. Chayaphon Ketiwong  
326132602036  นายชุมพล อัญทปัญญา  Mr. Chumpon Antapanya  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336132602037  นายณภัทร ภู่พุกก์  Mr. Naphat Pupook  
346132602038  นายณรงค์ธร ปรมัย  Mr. Narongthorn Poramai  
356132602039  นายดำรงศักดิ์ ทองประเสริฐ  Mr. Damrongsak Thongpasoed  
366132602040  นายธัชพงศ์ คีรีภูมิรัตน์  Mr. Tatchapong Keereepoomrat  
376132602042  นายประพนธ์ คงเพ็ชร  Mr. Praphon Khongphet  
386132602043  นายพสิษฐ์ รอดพงษา  Mr. Phasit Rordpongsa  
396132602044  นายมนต์สิทธิ์ ชะอุ้ม  Mr. Monesit Chaaum  
406132602046  นางสาวอภิญญา นาคอัง  Miss Aphinya Nakang  
416132602047  นางสาวบงกชกร พันธ์หอม  Miss Bonggodchakorn Punhom  
426132602049  นางสาวภัทรวดี ยิ้มใย  Miss Pattarawadee Yimyai  
436132602050  นางสาวอรอนงค์ คันธภิรมย์  Miss Onanong Kantapirom  
446132602051  นางสาวปิยะพร คำทา  Miss Piyapron Khamtar  
456132602052  นายศรากัมพล ถนอมพณิช  Mr. Saragampon Tanompanit  
466132602053  นายธนภัทร กันธระ  Mr. Thanapat Guntara  
476132602054  นายปรีชา ไกรนารถ  Mr. Pricha Kainat  
486132602055  นายเชาว์วรรธน์ สุขหร่อง  Mr. Chaowat Sukrong  
496132602057  นางสาวนาฎนภางค์ ยศสุวรรณ์  Miss Natnapang Yotsuwan  
506132602058  นางสาวฐิตารีย์ ธรรมโชติ  Miss Titaree Thommachot  
516132602059  นางสาวอนุศรา พรมน้อย  Miss Anusara Promnoi  
526132602061  นางสาวกุลนิษฐ์ กอนาก  Miss Kullanit Kornak  
536132602062  นางสาวศกลวรรณ พันธุรี  Miss Sakonwan Phunturee  
546132602063  นางสาวนิรดา อินทร์เรือง  Miss Nirada Inruang