มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/42 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132622001  นางสาวกมลลักษณ์ ทองใบ  Miss Kamonlak Tongbai  
26132622002  นางสาวกาญจนา นิลเกษม  Miss Kanjana Ninkasem  
36132622004  นางสาวชลธิชา เครื่องประดับ  Miss Chonticha Kruangpradab  
46132622005  นางสาวดวงสมร ปิยะเลิศ  Miss Duangsmon Piyalead  
56132622008  นางสาวรวีวรรณ ศรีวรรณา  Miss Raweewan Seewanna  
66132622009  นางสาววริศรา จันทร์เมือง  Miss Warissara Junmuang  
76132622010  นางสาววาสินี เมฆสุวรรณ  Miss Wasinee Makesuwan  
86132622012  นางสาวสุวภัทร พานเงิน  Miss Suwapat Pan-Ngaen  
96132622013  นางสาวเสาวลักษณ์ อุตวงค์  Miss Saowaluk Autwong  
106132622015  นางสาวอักษราภัค แซ่เล่า  Miss Aksaraphak Saelao  
116132622016  นายจักรภัทร แก้วทอง  Mr. Jakkapat Kaewthong  
126132622017  นายณัฐพล บวบหอม  Mr. Nattapon Baubhon  
136132622018  นายนิสิต คำแปง  Mr. Nisit Kampang  
146132622019  นายภวินท์ สิทธิ  Mr. Phawin Sitthi  
156132622020  นายฤทธิพร คาระวานนท์  Mr. Liettiporn Karawanon  
166132622021  นายอนุพงศ์ ฮุยเอ๋ง  Mr. Anupong Huiaeng  
176132622022  นายอนุวัต ช้างพินิจ  Mr. Anuwat Changpinit  
186132622023  นางสาวประภาศิริ ทุมเกิด  Miss Prapasiri Thumkoed  
196132622024  นายภุมมะ ทองคงหาญ  Mr. Phumma Thongkongharn  
206132622025  นางสาวพรทิพย์ ขุนทอง  Miss Pontip Kungtong  
216132622026  นายสารัช ภู่เสือ  Mr. Sarat Phusua