มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 22/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132405001  นางสาวกมลวรรณ เหล็กคม  Miss Kamonwan Lekkom  
26132405004  นางสาวจิรภิญญา โพพึ่ง  Miss Jirapinya Popueng  
36132405005  นางสาวจิรัชยา หล่ออินทร์  Miss Jirudchaya Loain  
46132405006  นางสาวชญาดา แจ่มกระจ่าง  Miss Chayada Jamkrajang  
56132405007  นางสาวชญานันทน์ อ่ำเชียง  Miss Chayanan Amching  
66132405008  นางสาวชนิตา ศรีโพธิ์  Miss Chanita Sripho  
76132405009  นางสาวเตรียม มูลเซอร์  Miss Tiam Munsoe  
86132405011  นางสาวปรารถนา ศรีวิเชียร  Miss Prathana Sriwichien  
96132405012  นางสาวพิจิตรตรา ยอดเถื่อน  Miss Phijittar Yodtuean  
106132405013  นางสาวฟ้าใส มันตวัติ  Miss Fahsai Mantawat  
116132405015  นางสาวฤดีรัตน์ บุญปาน  Miss Rudeerut Bunpan  
126132405017  นางสาวศิรินาถ มินรินทร์  Miss Sirinat Minrin  
136132405019  นายกันต์พงษ์ ไชยวรรณ์  Mr. Kanphong Chaiyawan  
146132405020  จ่าอากาศเอกกำชัย บุตกร  Sgt. Kamchai Butkorn  
156132405021  สิบเอกคุณาวุฒิ สว่างไสว  Sgt. Kunawut Sawangsawai  
166132405024  นายภคพล อิ่มกระจ่าง  Mr. Pakapon Aimkrajang  
176132405025  นายศุภณัฐฐ์ เขียวนนท์  Mr. Suphanat Khiaonon  
186132405026  นายสมเกียรติ ประจำวงศ์  Mr. Somkiar Prachawong  
196132405027  จ่าสิบตรีสุธรรม บุตรบุญ  SM3 Sutum Boodboon  
206132405028  นายอภิวิชญ์ อินทา  Mr. Apiwit Inta  
216132405029  นายสิริพรชัย ภูเครื่องทิพย์  Mr. Siripornchai Phukruangtip  
226132405030  นางสาวยุพดี อินทร์จาด  Miss Yupphadi Inchat  
236132405031  นางสาวสุพรรษา ศรสำแดง  Miss Supansa Sornsamdaeng  
246132405032  นางสมพร คำเสาร์  Mrs. Somporn Kamsao  
256132405033  นายศุภกิจ เครือสุข  Mr. Supakit Kausuk  
266132405035  นางสาวปริชาติ ฉายศรี  Miss Parichat Chaysri  
276132405036  นางสาวศิรภัสสร จิรวัฒนาเมธานนท์  Miss Sirpatsorn Jirawatthananethanon  
286132405037  นายกฤศ เอี่ยวลับ  Mr. Krlt Alaolap  
296132405038  นางสาวอนุชนา ศรีจันทับ  Miss Anutchana Srijanthub