มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 22/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132426002  นางจินดารัตน์ ธัญญวสิษฐ์  Mrs. Jindarat Thunyawasit  
26132426003  นางสาวชลภรณ์ คงสมพงษ์  Miss Chonlaporn Kongsompong  
36132426004  นางสาวมณทิรา เมธางสุวงศ์  Miss Monthira Methangsuwong  
46132426005  นางสาวรัชดาภรณ์ บัวคำ  Miss Rudchadaporn Buwkhom  
56132426006  นางสาววิลาสินี เป้ก้า  Miss Wilasine Pake  
66132426008  นางสาวอัฐภิญญา เนตรอินทร์  Miss Oatthaphiya Netrain  
76132426009  นายกฤษฎา เกตุวิบูรณ์  Mr. Kritsada Ketwiboon  
86132426010  สิบเอกกฤษฐิพันธ์ กิตติโรจนสกุล  Sgt. Kidthupun Kittirodjanasakun  
96132426013  สิบโทจามร พนิชการ  Cpt. Jamon Panitchakan  
106132426014  สิบตรีชวินท์ วงษ์จันทร์  Pfc. Chawin Wongjan  
116132426016  สิบโทณัฐพนธ์ บุตรโส  Cpt. Nattapon Budso  
126132426017  สิบโทดำรงค์เกียรติ แผ่นชัยภูมิ  Cpt. Damrongkiat Phaenchaipoom  
136132426019  นายธนวัฒน์ นวลจันทร์  Mr. Thanawat Nualchan  
146132426020  จ่าโทธนวิชญ์ คงเนียม  PO2 Thanawit Khongniem  
156132426023  นายปรัชญา เกษหอม  Mr. Pratchaya Kethom  
166132426025  สิบตำรวจตรีระพีพัฒน์ บุญเกิด  Pol.L/C. Rapeepat Boonkrud  
176132426026  นายรัตนพล กาญจนาพงศา  Mr. Rattanaphol Kanjanapongsa  
186132426027  สิบโทวรนนท์ สินเส็ง  Cpt. Woranon Sinseng  
196132426028  สิบตรีวรินทร์ เรื่องลือ  Pfc. Warin Ruanglue  
206132426031  นายสร้างบุญ ขันทอง  Mr. Sangboon Kantong  
216132426033  สิบเอกอมรเทพ หมื่นตุ้มไพร  Sgt. Amornthep Muentumprai  
226132426035  นายอุดมศักดิ์ ทองใบ  Mr. Udomsak Tongbi  
236132426050  นายณัฐกิตติ์ บุญผ่อง  Mr. Nuttakit Bunpong  
246132426057  นายภาณุมาศ พานิชเจริญ  Mr. Panumas Panitjaroen  
256132426072  สิบโทนพเก้า พระทัย  Cpt. Noppakao Prathai  
266132426074  สิบโทนภาลัย ไชยจักร์  Cpt. Napalai Chaijak  
276132426075  นายศุภสัณห์ บัวหอม  Mr. Supasun Buahom  
286132426077  สิบตรีจิรวัฒน์ เกษมรัติ  Pfc. Jirawat Kasemrat  
296132426080  สิบตรีวรภพ วัฒนกุล  Pfc. Vorapop Wattanakul  
306132426082  นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ธนกรกิตการร์  Miss Kannanat Tanakonkittakanr