มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 22/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132426018  สิบเอกทศพร นานต๊ะ  Sgt. Tossaporn Nanta  
26132426022  จ่าสิบตรีประทีป ยศปัญญา  SM3 Prateep Yodpanya  
36132426034  สิบตรีอัครพนธ์ จันทร์แจ้ง  Pfc. Aukkarapon Janjang  
46132426036  นางสาวจริยา คำเครือคง  Miss Chariya Khamkhrueakhong  
56132426037  นางสาวฐาปนีย์ ปัดถา  Miss Thapanee Pattha  
66132426038  นางสาวปัณฑิตา ผู้ภักดี  Miss Puntita Phopukdee  
76132426039  นางสาวผกาพรรณ สนสวัสดิ์  Miss Phakaphan Sonsawat  
86132426040  นางสาวพิชญ์สินี อินทิพย์  Miss Phitsinee Inthip  
96132426041  นางสาวรัตติยากรณ์ ภูริพัฒนา  Miss Rattiyakon Puripattana  
106132426042  นางสาวอุบลรัตน์ เตจ๊ะปุ๊ด  Miss Ubonrat Tejapud  
116132426044  สิบโทจักรพันธ์ สุขสุผล  Cpt. Jakrpant Suksupol  
126132426045  นายจิรายุส ธูปเหมือน  Mr. Jirayut Toopmuean  
136132426047  สิบตรีชัยธวัช สิงห์รอ  Pfc. Chaitawat Singro  
146132426048  สิบโทไชยวรรธน์ แสงจันทร์ฉาย  Cpt. Chaiwat Saengchanchai  
156132426051  สิบเอกธนชัย เกษสีแก้ว  Sgt. Tanachai Gessikeaw  
166132426052  สิบโทธิติสรณ์ จีนโต  Cpt. Titisorn Jeento  
176132426054  นายพงศธร เผื่อนยิ้ม  Mr. Phongsathon Phueanyim  
186132426055  สิบโทภัคพัฒน์ พงษ์ภู่  Cpt. Phakkhaphat Phongphu  
196132426058  นายภิรมย์ รักษ์บริสุทธิ์ศรี  Mr. Pirom Rakborisuttisri  
206132426059  สิบตรีภูริภัทร ชูมา  Pfc. Phooriphat Chooma  
216132426060  นายวีรยุทธ คำมี  Mr. Weerayut Kammee  
226132426062  สิบเอกศุภกร ปัญญาวัน  Sgt. Supakorn Panyawan  
236132426063  นายสุรเชษฐ์ รักวัน  Mr. Surachet Rukwan  
246132426064  สิบโทสุรพงษ์ อิ่มเอิบ  Cpt. Surapong Aimaoeb  
256132426065  นายอติพร ชะนะภัย  Mr. Atiporn Chanapai  
266132426066  นายอภิทักษ์ แสงไชย  Mr. Apitak Saengchai  
276132426067  นายอัฐพล คำภักดี  Mr. Auttapon Compukdee  
286132426068  สิบเอกอาทร สีหะวงค์  Sgt. Arthorn Seehawong  
296132426069  สิบตรีอิทธิภัทร์ ปัตโต  Pfc. Ittipat Patto  
306132426070  นายเอกราช บินบน  Mr. Aekkarach Binbon  
316132426071  นางสาวธรรชนก รัตนศรี  Miss Thanchanok Ratanasri  
326132426076  นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ  Mr. Thanaphon Chaloembun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 22/34 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336132426078  นายอรรถชัย ทับเงาะ  Mr. Atthachai Tabngoh  
346132426079  นายจีระศักดิ์ ตามล  Mr. Chirasak Tamon