มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 22/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16132614001  นางสาวจิตรตรา แสงสว่าง  Miss Jittra Saengsawang  
26132614002  นางสาวณัฐฐา คำหอม  Miss Nattha Khamhom  
36132614003  นางสาวทัณฑิกา ศรีอ่อน  Miss Thantika Srion  
46132614004  นางสาวมัลลิกา ทาทอง  Miss Manlika Thathong  
56132614005  นางสาวสุชาดา เปรมปรี  Miss Suchada Prempri  
66132614006  นายกิติพงษ์ แก้วนิล  Mr. Kitipong Kaewnin  
76132614007  สิบเอกดาวรุ่ง โตน้อย  Sgt. Daorung Tonoi  
86132614008  สิบเอกเดชาวัต แสนศรีชัย  Sgt. Dechawat Saensichai  
96132614010  นายนิติศาสตร์ บุญเรือง  Mr. Nitisart Boonruang  
106132614011  นายพงศกร ไทยตรง  Mr. Phongsakorn Thaithong  
116132614012  นายพงศกรณ์ สวนเอก  Mr. Pongsagorn Suanake  
126132614013  สิบโทวรธน ชื่นกรมรักษ์  Cpt. Worathon Chuenkomrak  
136132614015  นายเอกวิทย์ คำคง  Mr. Aekkawit Kamkong  
146132614016  นายนนท์นริฐ จารุวัชร์เอกมณี  Mr. Nonnarit Jaruwataekmanee