มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135606001  นางสาวกชกร จงพ่วง  Miss Kotchakorn Jongphuag  
26135606005  นางสาวณิชนันทน์ อินขำ  Miss Nitchanan Inkam  
36135606008  นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา  Miss Waranya Kinmontha  
46135606012  นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์  Miss Supawadi Kantaram  
56135606016  นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส  Mr. Natthawat Noinamsai  
66135606018  นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์  Mr. Pasuchet Prasartsak