มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135602005  นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิ์สมพงศ์  Miss Chutikan Ritsomphong  
26135602010  นางสาวนิตยา กลัดแก้ว  Miss Nittaya Kadkeaw  
36135602019  นางสาววลาลัย ใสสีสูบ  Miss Walalai Saiseesub  
46135602023  นางสาวศรัญญา พัทมณี  Miss Saranya Phatmanee  
56135602024  นางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม  Miss Sasiporn Panyachaem  
66135602026  นางสาวสุภัชชา แก้วนิล  Miss Supatcha Keawnil  
76135602031  นายทินพัฒน์ บุญลือ  Mr. Tinnapat Boonlue  
86135602034  นายสราวุฒิ ทองศรี  Mr. Sarawut Thongsri  
96135602035  นายสายชล สิงห์มา  Mr. Saichol Singma  
106135602040  นางสาวอาทิตยา ทองประทุม  Miss Arthittaya Thongprathum  
116135602041  นายอนิรุทธิ์ ปันเจียง  Mr. Anirut Phunjieng  
126135602044  นางสาวปรียาภัทร เครือสาร  Miss Preyapat Kuersan  
136135602048  นางสาววรรณพร คำร่วง  Miss Wannaporn Khumruang