มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135622032  นายศุภกร พระไชยนาม  Mr. Suphakorn Phrachainam  
26135622035  นางสาวพนัชกร พานไธสง  Miss Phanatchakon Phanthaisong  
36135622038  นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์ลอ  Miss Benchamaphon Singlo  
46135622039  นางสาวศุภลักษณ์ เสือเรือง  Miss Suppalak Suaruang