มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135615008  นางสาวโชษิตา สุดพุก  Miss Chosita Sudpuk  
26135615031  นางสาววริศรา รอดฤทธิ์  Miss Waritsara Rodrit  
36135615045  นายยุทธนา วงค์ระเนตร  Mr. Yuttana Wongranet