มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135615002  นางสาวกนกวรรณ กุลแก้ว  Miss Kanokwan Kunkaew  
26135615003  นางสาวกวินทิพย์ สละสิทธิ์  Miss Kawintip Sasit  
36135615004  นางสาวสุธาธินี ภูมิผล  Miss Suthatinee Phumiphol  
46135615006  นางสาวเจนจิรา พูลทอง  Miss Jenjira Pooltong  
56135615007  นางสาวชนาพันธ์ มงคลพันธ์  Miss Chanapan Mongkolpam  
66135615008  นางสาวโชษิตา สุดพุก  Miss Chosita Sudpuk  
76135615010  นางสาวฐานิดา พุกชื่น  Miss Thanida Phukchuen  
86135615012  นางสาวเดือนเพ็ญ สิงหะรักษ์  Miss Dueanphen Singharak  
96135615013  นางสาวธัญญารัตน์ แก้วอ้น  Miss Thanyarat Kaw-On  
106135615014  นางสาวนวพร เพ็ชรมี  Miss Nawaphon Phetmee  
116135615015  นางเนาวรัต แก้วกำพล  Mrs. Naowarat Kaeokamphon  
126135615016  นางสาวปณิธาน ขันทอง  Miss Panitan Khanthong  
136135615017  นางสาวปติณญา ปัจจันตโฆษิต  Miss Patinya Patjantakosit  
146135615018  นางสาวปราชญ์ธิดา ศิริสุนทร  Miss Pattida Sirisoonton  
156135615019  นางสาวปาณิศา บุสรา  Miss Panisa Budsara  
166135615020  นางสาวผกามาศ สิงห์เพชร  Miss Pakamas Singphet  
176135615023  นางสาวเมธาวดี มีคะนุช  Miss Mathawadee Meekhaunt  
186135615024  นางสาวเมธาวี สีหะวงค์  Miss Mathawee Seehawong  
196135615026  นางสาวรัตน์ศิริ เพชร์รอด  Miss Ratsiri Phetrod  
206135615027  นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยอุด  Miss Rungtip Chaiut  
216135615028  นางสาวฤทัย จันทะคีรี  Miss Ruethai Chantakeeree  
226135615029  นางสาวลลิตา ฝั้นคุ้ม  Miss Lalita Fankum  
236135615031  นางสาววริศรา รอดฤทธิ์  Miss Waritsara Rodrit  
246135615032  นางสาววัลภา จำปาเป็น  Miss Wanlapa Jampapen  
256135615035  นางสาวศิราณี เต่าเพรช  Miss Siranee Taophet  
266135615036  นางสาวสกุลรัตน์ โสภาศรี  Miss Sakunrat Sopasri  
276135615037  นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก  Miss Siriwimom Sunglek  
286135615039  นางสาวสุธาสินี สุขเกษม  Miss Suthasinee Sukkasem  
296135615041  นางสาวอรชัญ ชิงชัย  Miss Orachan Chingchai  
306135615042  นางสาวอรวรรณ เนียมอยู่  Miss Orawan Neamyoo  
316135615043  นางสาวอัญชลี ลักษณะพรมราช  Miss Anchalee Luksanaphrommarat  
326135615044  นายชัยวัฒน์ อยู่บุญ  Mr. Chaiwat Oiubun  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/09 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336135615045  นายยุทธนา วงค์ระเนตร  Mr. Yuttana Wongranet  
346135615047  สิบเอกสุพัฒน์ รอดอ่อง  Sgt. Supat Rodong  
356135615048  นางสาวกฤชญา แพพะยอม  Miss Kitchaya Phapayom  
366135615050  นางสาวกัญญารัตน์ ดีทอง  Miss Kanyarat Deethong  
376135615053  นางสาวขนิษฐา เอี่ยมจันทร์  Miss Kanittha Eiamchan  
386135615055  นางสาวจิราภรณ์ ปรีดาภิรมย์  Miss Jiraporn Preedaphirom  
396135615056  นางสาวชุติมา มั่งมี  Miss Chutima Mangmee  
406135615062  นางสาวธนธิดา ชื่นผล  Miss Thanathida Chuenphon  
416135615063  นางสาวธนภรณ์ จิรานุรักษ์  Miss Tanaporn Jiranurak  
426135615072  นางสาวรวิวรรณ ฤทธิ์เต็ม  Miss Rawiwan Rittem  
436135615073  นางสาวระวิวรรณ เรืองศรี  Miss Rawivan Ruangsri  
446135615093  นายวรุตม์ สุทธิคำรณ  Mr. Warut Sutthikhamron  
456135615095  นางสาวศิริจันทร์เพ็ญ เพริดพริ้ง  Miss Sirichanpen Priedpring  
466135615096  นางสาวกฤตติกา จันทร์นาค  Miss Kitika Junnak  
476135615097  นางสาวณัฐวรา ผ่องศรี  Miss Natwara Pongsri