มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135615040  นางสาวสุภาภรณ์ เสมาแก้ว  Miss Supaporn Samakawe  
26135615046  นายวิรุฒน์ บุญสายยัง  Mr. Virut Boonsaiyang  
36135615057  นางสาวฐิติรัตน์ บุญวิรัตน์  Miss Thitirat Boonwirat  
46135615058  นางสาวณัฐชา ปุยฝ้าย  Miss Natcha Puyfay  
56135615064  นางสาวธนิษฐา พาธูปทอง  Miss Thanittha Phathoobthong  
66135615088  นางสาวอมรา วงศ์แดง  Miss Amara Wongdaeng  
76135615094  นายวุฒิพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  Mr. Wuttipong Sanitwongnaayutthaya