มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135615005  นางสาวจิตตมาศ ผลปาน  Miss Chittamas Pholpan  
26135615011  นางสาวเดือนเพ็ญ แปลงยศ  Miss Duanpen Plangyod  
36135615021  นางสาวภาวิณี เทศขำ  Miss Pawinee Teskham  
46135615025  นางสาวรัชนีกรณ์ รอดกำเนิด  Miss Rachaneekorn Rodkhamnerd  
56135615030  นางสาววรัญญา จารุปาน  Miss Waranya Jarupan  
66135615033  นางสาววาสิตา หัสถกิจ  Miss Wasita Hastkij  
76135615040  นางสาวสุภาภรณ์ เสมาแก้ว  Miss Supaporn Samakawe  
86135615046  นายวิรุฒน์ บุญสายยัง  Mr. Virut Boonsaiyang  
96135615049  นางสาวกัญจนพร เอมเทศ  Miss Kanchanaporn Aemthet  
106135615052  นางสาวกาญจนาพร ใจแสง  Miss Kanchanaporn Chaiseng  
116135615054  นางสาวจิรัฐกาล สุภา  Miss Jirattakan Supa  
126135615057  นางสาวฐิติรัตน์ บุญวิรัตน์  Miss Thitirat Boonwirat  
136135615058  นางสาวณัฐชา ปุยฝ้าย  Miss Natcha Puyfay  
146135615059  นางสาวณัฐณิชา เกตุแก้ว  Miss Natnicha Ketkaew  
156135615060  นางสาวณัฐรุนันท์ ถิ่นน้ำใส  Miss Natrunan Thinnamsai  
166135615064  นางสาวธนิษฐา พาธูปทอง  Miss Thanittha Phathoobthong  
176135615065  นางสาวธัญญภัสมนต์ อานันต์ธนาพร  Miss Thanyaphatsamon Arnanthanaphon  
186135615066  นางสาวนลินี ส้มจีน  Miss Nalinee Somchin  
196135615068  นางสาวปภาวดี แตงริด  Miss Papawadee Tangrid  
206135615069  นางสาวปาริชาติ น้ำผึ้ง  Miss Parichart Namphueng  
216135615070  นางสาวภัทราภรณ์ อุ่นเจริญ  Miss Phattharaporn Auncharoen  
226135615071  นางสาวรชานันท์ รินศิริ  Miss Rachanan Rinsiri  
236135615074  นางสาวรัตนฎา อู่ทอง  Miss Rattanada Aoothong  
246135615077  นางสาวลัดดาวัลย์ ทองโอย  Miss Laddawan Thongooy  
256135615079  นางสาววาสนา อุณานันท์  Miss Wasana Unanan  
266135615080  นางสาวศศิธร สุขขวัญ  Miss Sasithorn Sukkhwan  
276135615081  นางสาวศิรินภา ศรีอินทร์  Miss Sirinapha Siain  
286135615082  นางสาวสลิลทิพย์ เพ็งเทศ  Miss Saliltip Pengted  
296135615083  นางสาวสาวิตรี มาจาด  Miss Sawitree Majad  
306135615084  นางสาวสิริกร สุขศิริ  Miss Sirikorn Suksiri  
316135615087  นางสาวอกนิชฐ์ วงษ์สุวรรณ  Miss Akanit Wongsuwan  
326135615088  นางสาวอมรา วงศ์แดง  Miss Amara Wongdaeng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 22/10 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336135615089  นางสาวอวยพร เกิดทวี  Miss Uaypon Koetthawee  
346135615090  นายกฤชนล คุณชื่น  Mr. Kritchanol Kuncheun  
356135615091  นายณัฐนันท์ อินลา  Mr. Nattanan Inla  
366135615092  สิบโทธรรมสรณ์ เสถียรอินทร์  Cpl. Tammasorn Satianin  
376135615094  นายวุฒิพงศ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  Mr. Wuttipong Sanitwongnaayutthaya