มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 22/04 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135247002  นางสาวศศิภา ดวงจินดา  Miss Sasipa Dungjinda  
26135247004  นายจักราชัย ขอบเหลือง  Mr. Jakrachai Khobleang  
36135247005  นายชินาวุธ หลูสุริยา  Mr. Chinawut Lusuriya  
46135247006  นายณรรถภพ สราญรมย์  Mr. Nuttapop Saranrom  
56135247007  นายณัฐพล เฟื่องฟุ้ง  Mr. Natthaphon Fueangfung  
66135247008  นายดิเรก พรมเมือง  Mr. Direk Phommueang  
76135247009  นายถาวร แสงสร้อย  Mr. Thavorn Saengsroy  
86135247010  นายเทวินทร์ วรรธนะวาสิน  Mr. Taywin Wattanavasin  
96135247011  นายธีรเดช นาทาม  Mr. Thiradet Natham  
106135247012  นายบุญญฤทธิ์ กุศลธนสาร  Mr. Boonyarit Kusonthanasan  
116135247013  นายปริเมธ โลหะบริสุทธิ์  Mr. Parimeth Lohaborisuth  
126135247014  นายพศวีร์ โพธิ์พยอม  Mr. Pasawee Popayom  
136135247016  พันจ่าอากาศตรีรนกฤต มะโนนัย  FS3 Ronnakrit Manonai  
146135247018  จ่าอากาศตรีรัชพล พยอมหวล  LAC Ratchapon Phayomhual  
156135247019  สิบตรีศรัณย์ มุกดา  Pfc. Saran Mukda  
166135247020  นายศราวุธ โชคลาภ  Mr. Sarawoot Choklap  
176135247022  นายปัณณวิชญ์ อมรธนาไพศาล  Mr. Punnawit Amontanapaisan  
186135247023  นายธนพงศ์ หอมสะอาด  Mr. Thanaphong Homsaart  
196135247024  สิบโทปิยังกูร ออสุวรรณ  Cpl. Piyunggoon Orsuwan