มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 22/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135249002  นายจิราวัฒน์ ศรีเพ็ชร  Mr. Jirawat Sripet  
26135249003  นายจีรพงศ์ เพชรสะแก  Mr. Jeerapong Petsakae  
36135249004  นายเฉลิมพล ตาลศิริ  Mr. Chaloemphon Tansiri  
46135249005  นายชาญพิชญ์คูณ ทองสุขธนบูรณ์  Mr. Chanphitchakhun Thongsukthanabun  
56135249006  นายณฐภัทร โอดจิตร์  Mr. Nataphat Otchit  
66135249007  นายธนวัฒน์ รอดเกตุ  Mr. Thanawat Rotketu  
76135249008  นายธรรมนูญ อมยิ้ม  Mr. Tammanon Amyim  
86135249009  นายธัญธาร จันทน์หอมประดิษฐ์  Mr. Thayatan Janhompradit  
96135249011  นายบัญฑิต ชื่นอารมย์  Mr. Bandit Chuenarrom  
106135249012  นายปฐวี บดีรัฐ  Mr. Pathawee Bodeerut  
116135249014  นายพัชรพงศ์ ประยูรยิ้ม  Mr. Phatcharaphong Prayunyim  
126135249015  นายภูรินัฐ กันทะสอน  Mr. Poorinut Kantasorn  
136135249017  นายศาตราวุธ ปิ่นกระจาย  Mr. Sattawut Pinkachay  
146135249018  สิบโทสุทธิภัทร ทรัพย์ประเสริฐ  Cpl. Sutthipat Sabprasert  
156135249019  นายสุเมศร์ เกิดเข้ม  Mr. Sumet Kerdkhem  
166135249020  นายเสกสรรค์ ภูนุช  Mr. Seksun Punut  
176135249022  สิบเอกอรรถกร เนื่องไผ่  Sgt. Auttagrone Nengpi  
186135249023  นายณภัทร คชนิล  Mr. Napat Kochanil  
196135249024  นายศรัณย์ มากเจียม  Mr. Sarun Makchiam