มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 22/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135249002  นายจิราวัฒน์ ศรีเพ็ชร  Mr. Jirawat Sripet  
26135249009  นายธัญธาร จันทน์หอมประดิษฐ์  Mr. Thayatan Janhompradit  
36135249023  นายณภัทร คชนิล  Mr. Napat Kochanil  
46135249024  นายศรัณย์ มากเจียม  Mr. Sarun Makchiam