มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 22/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135250001  นางสาวจิราภรณ์ น้อยพันธ์  Miss Jiraporn Noiphan  
26135250002  นายกฤษฎา แดนทอง  Mr. Kritsada Dantong  
36135250003  นายฐปนา ไชยนา  Mr. Thapana Chaiyana  
46135250004  นายณัฐภัทร เที่ยงอยู่  Mr. Natthapat Thiangyoo  
56135250006  นายนาวิน พิษณุนาวิน  Mr. Nawin Phitsanunawin  
66135250007  นายไพฑูรย์ กองเต็ก  Mr. Paitun Kongtek  
76135250008  นายภาสกร นันทเตชสีสกุล  Mr. Pasakorn Nanthatechaseesakul  
86135250009  นายวินัย บุญเสน  Mr. Vinai Bunsen  
96135250010  นายวิรัตน์ ฮุยทา  Mr. Wirat Huitha  
106135250011  นายวีระพล หมอป่า  Mr. Weeraphon Moapa  
116135250012  นายศรัญญู นุชพ่วง  Mr. Saranyoo Nootphuang  
126135250013  นายสุชาติ หิรัญงาม  Mr. Suchat Hirunngam  
136135250014  สิบเอกสุดสยาม อ่วมแย้ม  Sgt. Sudsiam Oomyam  
146135250015  นายอำพล ฉิมเสือ  Mr. Amphol Chimsua  
156135250016  นายคูณทวี ต่ำต้อ  Mr. Coontawe Tamto