มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 22/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135252001  นางสาวมณีรัตน์ รุ่งแจ้ง  Miss Manirat Rungchaeng  
26135252002  นางสาวสุดารัตน์ นวลพุ่ม  Miss Sudarat Nualphum  
36135252003  นายฉัตรอมร บุญรอด  Mr. Chatamorn Boonrod  
46135252004  นายชาคริต รุจิพัด  Mr. Chakirt Rujiped  
56135252005  นายณกัญจน์ กิราวัลย์  Mr. Nakan Kirawan  
66135252006  นายณรงค์ อินทร์ขำวงค์  Mr. Narong Inkumwong  
76135252007  จ่าอากาศโทพลกฤต โพธิกุล  Cpl. Phonlakrit Phothikun  
86135252008  สิบโทภิเษก น่วมไกรนอก  Cpt. Phisek Nuamkainok  
96135252009  นายภูวดิษฐ์ โกมลเกียรติทวี  Mr. Phuwadit Komonkiadthawi  
106135252010  นายมานะ อินกรัด  Mr. Mana Ingrad  
116135252011  นายรัฐศาสตร์ เกิดนวน  Mr. Rattasad Koetnuan  
126135252012  นายวรเมธ มะลิวัลย์  Mr. Worramet Maliwan  
136135252013  นายวัชรพล ตะกรุดเพชร  Mr. Watcharapon Tagutphet  
146135252014  นายวีระพันธ์ ปาต๊ะวงค์  Mr. Wiraphan Patawong  
156135252015  นายสิทธิพร สันวิจิตร  Mr. Sitthiphon Sanwijit  
166135252016  นายวีระวัฒน์ อู่ไทย  Mr. Weerawat Uthai