มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) รุ่น 12 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167121001  นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้  Miss Kantima Phueaktai  
26167121002  นางสาวชารดา บริสุทธิ์  Miss Charada Borisut  
36167121003  นางสาวธนิตตา กล่ำบุตร  Miss Thanitta Klumboot  
46167121004  นางพรทิพา สิทธิวงค์  Mrs. Porntipa Sitthiwong  
56167121005  นางวันทนา เพ็ชรผึ้ง  Mrs. Wantana Phetphueng  
66167121006  นางสาวสมใจ เรือนเพ็ชร  Miss Somjai Rueanphet  
76167121007  นางสาวสุภาภรณ์ เกศธนากร  Miss Supaporn Kestanakorn  
86167121008  นางสาวพรพิมล ญาณปัญญา  Miss Phornphimon Yanpanya  
96167121009  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์  Acting Sub Lt. Kanokwan Janvisit